KURSPLAN

Introduktion till Lean 7,5 Högskolepoäng

Introduction to Lean
Nybörjarkurs på grundnivå, K0014N
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-06-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Kvalitetsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Beskriva den historiska framväxten av Lean. (Examineras främst via webbaserade duggor).
- Beskriva viktiga värderingar och principer i Lean filosofi. (Examineras främst via webbaserade duggor).
- Beskriva vanligt förekommande arbetssätt och verktyg inom Lean. (Examineras främst via webbaserade duggor).
- Tillämpa ett urval av Lean-metoder och metoder för ständig förbättring; exempelvis 5S, och värdeflödesanalys. (Examineras främst via grupparbeten i verkliga organisationer).
- Beskriva och diskutera hur företag och andra organisationer kan och bör arbeta med Lean, bland annat genom att föreslå hur viktiga principer inom Lean kan stöttas av arbetssätt och verktyg. (Examineras främst via webbaserade duggor och hemtentamen).
- Uppvisa förmåga att själv söka relevant information om Lean och ställa det i relation till sådan verksamhet som studenten själv är bekant med. (Examineras främst via hemtentamen).
- Beskriva och diskutera Leans koppling till andra former av kvalitetsarbete och förbättringskoncept som exempelvis Six Sigma. (Examineras främst via hemtentamen).

Kursinnehåll
Kursen behandlar värderingar och viktiga principer inom Lean filosofi. Historisk tillbakablick över framväxt av Leankonceptet. Toyotas produktionssystem och västerländska Leantolkningar. Genomgång av vanligt förekommande Leanverktyg som exempelvis: 5S, Värdeflödesanalys och rotorsaksanalys. Kursen och litteraturen tar ofta sin utgångspunkt i tillverkande (varuproducerande) organisationer, men kursen behandlar även Lean utanför varuproduktion, exempelvis tjänsteproducerande verksamheter.

Genomförande
Kursen är Internetbaserad via lärplattformen Fronter och har inga sammankomster i Luleå. Notera dock att en del av de examinerande momenten genomförs i grupparbete med andra studenter. Grupparbetena genomförs normalt sett i samverkan med ett företag eller annan organisation i studenternas närområde. Undervisningen består i övrigt av individuellt arbete kopplat till kurslitteraturen, webbmaterial och studenternas egna erfarenheter.

Examination
De examinerande momentens koppling till kursmål finns särskilt beskrivet under rubriken syfte/mål. Examinationen besår av individuella webbaserade duggor, grupparbeten kopplat till ett urval av Lean-metoder samt en avslutande hemuppgift (hemtentamen). Samtliga moment måste vara godkända för godkänd kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Erik Vanhatalo - Universitetslektor

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Petersson, P. m.fl. (2009). Lean – Gör avvikelser till framgång! 2:a upplagan. Part Development AB, Part Media. ISBN: 978-91-633-2796-4.
Liker, J.K. (2009). The Toyota Way - Lean för världsklass. Malmö: Liber. ISBN: 9789147089024.
Modig, N. & Åhlström, P. (2012). Detta är Lean. Stockholm: SSE Institute for Research. ISBN: 9789186797072.

Information om hur böckerna kan beställas och om ev. studentrabatter skickas ut av kursansvarig vid LTU ca. två veckor innan kursen startar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Duggor, seminarieuppgift och hemuppgift7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i Fronter två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Fronter.

Luleå tekniska universitet