KURSPLAN

Koncernredovisning 7,5 Högskolepoäng

Group accounting
Fortsättningskurs på grundnivå, R0020N
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt förkunskaper i företagsekonomi, innefattande Ledning och organisation av affärsverksamhet (O0017N), Marknadsföring, grundkurs (M0015N), Inledande extern redovisning (R0008N), Modeller för intern styrning (R0009N) samt Företagsanalys (R0007N) eller kurser med motsvarande innehåll. Kursen R0022N Redovisning och revision är inget krav men den rekommenderas.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
  • upprätta en koncernredovisning enligt gällande svensk lagstiftning och normbildning
  • identifiera och analysera de värderingsproblem som kan uppstå vid koncernredovisning.
  • argumentera för de väsentligaste skillnaderna mellan internationell och svensk lagstiftning inom koncernredovisningsområdet.
  • analysera hur olika teoribildningar påverkar koncernredovisningens utformning och framställning

Kursinnehåll
Kursen inleds med att definiera koncernspecifika begrepp. Vidare behandlas tekniker för att redovisa goodwill, uppskjutna skatter, obeskattade reserver, minoritetsintresse, koncerninterna transaktioner, intresseföretag samt utländska dotterbolag. Dessa kopplas samman med gällande lagar, rekommendationer, normer och praxis som gäller vid upprättande av koncernredovisning. Därefter presenteras de värderingsproblem som uppkommer vid upprättande av koncernredovisning och olika elimineringstekniker behandlas. De väsentliga skillnaderna mellan IFRS och svensk lagstiftning gås igenom samt centrala teoribildningar inom koncernredovisning behandlas.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. På föreläsningarna ges en teoretisk genomgång av tekniker vid upprättande och framställning av koncernredovisning. Under lektionstillfällena övar studenterna på att redovisa olika händelser i en koncern. I kursen ingår också en eller flera seminarieuppgifter där studenterna arbetar gruppvis. Uppgifterna examineras genom seminarier och tentamen.

Examination
Obligatorisk uppgift och tentamen. Den obligatoriska uppgiften examineras såväl skriftligt som muntligt via seminarier, vilket förutsätter närvaro vid seminarietillfällena. På kursen ges något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R7004N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Monika Kurkkio - Universitetslektor

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Carlsson, J. och Sandell, N.(2014) Koncernredovisning, upplaga 2. Liber.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0U G VG
0002Inlämningsuppgifter1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i Fronter två veckor före kursstart. Du som är ny student vid LTU hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid LTU hittar info om kursstart via schema på studentwebben alt via kursrummet i Fronter.

Luleå tekniska universitet