Mer om Hälsovägledning

Som hälsovägledare har du kunskap om hur du kan vägleda människor till att själva göra hälsofrämjande val. Du kan arbeta som hälsovägledare i eget företag eller som anställd, antingen inom företag i friskvårdsbranschen eller i större företag som driver egna hälsoprojekt

Utbildningen varvar teoretiska kurser med verksamhetsförlagda uppgifter. Under år ett studerar du Hälsopromotion grund, Anatomi och fysiologi, Kost och Fysisk aktivitet kopplat till Hälsopromotion, Arbetsmiljö och stress samt Hälsopsykologi och motiverande samtal.
 
Under år två studerar du Massage och Mentala träningsmetoder och Hälsopromotiva redskap kopplat till Hälsopromotion, E-hälsa, Hälsopromotion fördjupning och genomför ett Hälsoprojekt i samverkan med uppdragsgivare.
 
Under år tre kan du läsa en termin valfria kurser. Hos oss kan du välja att läsa Stressfysiologi och Personlig tränare under termin fem. Den avslutande terminen består av Vetenskaplig metod och en kandidatuppsats inom Hälsopromotion.  

Verksamhetsförlagd utbildning och praktisk tillämpning

Utbildningen till hälsovägledare kombinerar teorikurser med kurser som blandar teori och praktiska moment. Praktisk tillämpning handlar om specifika uppgifter som du genomför i olika kontexter. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att du har längre sammanhängande perioder där du befinner dig på en arbetsplats och genomför hälsofrämjande arbete. Det hälsofrämjande arbetet utförs med människor i alla åldrar. Uppgifterna varierar och kan t ex vara att inspirera till och genomföra fysisk aktivitet på en arbetsplats, föreläsa om kost på en idrottsförening, instruera kompismassage på en förskola eller aktivera äldre med lättare fysisk aktivitet. Platserna där du genomför praktisk tillämpning och VFU söker du själv på hemorten med stöd av lärarna i kurserna.

Hälsoprojekt och examensarbete

År två i utbildningen planeras och genomförs ett hälsoprojekt i samverkan med en uppdragsgivare. Här får du och dina kurskamrater chans att tillämpa den kunskap ni har med er från de tidigare kurserna i utbildningen. Hälsoprojektet belyses ur ett entreprenöriellt perspektiv genom att kopplas till en affärsidé och affärsplan. Studierna i hälsopromotion fördjupas det tredje året på utbildningen.

Undervisning och lärande

Undervisningen i utbildningen bygger på en pedagogisk grundsyn där lärandet ses som en aktiv process och där möten och meningsutbyten mellan människor står i fokus. Föreläsningar, gruppuppgifter, seminarier, tillämpningsövningar och verksamhetsförlag utbildning är exempel på undervisningsformer i utbildningen. Studierna utgår från ditt eget aktiva arbete som omfattar deltagande i lärarledd undervisning, litteraturstudier, individuella uppgifter och ett flertal arbeten i grupp. Arbetet i grupp syftar till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra. Ett aktivt deltagande i undervisningen är därför nödvändigt.

Teknisk utrustning som krävs för att läsa på distansutbildning.

Dator och tillgång till Internet hemma eller via lärcentrum, bibliotek eller annan lösning där du har en bredbandshastighet på minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, helst 2,0 Mbit/s.  Du kan mäta hastigheten på www.bredbandskollen.se. Du behöver också ha ett headset med mikrofon och en webbkamera för möten/seminarier i Adobe Connect Pro (webbaserat mötesrum).

Publicerad: 18 oktober 2011

Uppdaterad: 17 juni 2014

Luleå tekniska universitet