Vaccination inför VFU

Du som student skall kontrollera ditt vaccinationsskydd innan du påbörjar den verksamhetsförlagda utbildningen och ombesörjer själv eventuell kontroll och komplettering av ditt skydd!

Institutionen för hälsovetenskap följer socialstyrelsens,Norrbottens Läns landsting och övriga landstings rekommendationer för smittskydd. I Sverige har vi idag inte allmän vaccination mot tuberkulos eller hepatit B. Dessa sjukdomar hålls istället under kontroll med s.k. riktad vaccination.

För Norrbottens läns landsting gäller följande:

Det ställs inga krav på vaccination, vare sig för studenter eller personal.

Däremot är Hepatit B vaccinering rekommenderat för VFU-placeringen där risk för blodkontakt finns. Denna vaccinering bör tas några månader innan VFU startar. Denna rekommendation kommer då framför allt att gälla för sjuksköterskor.

När det gäller TBC rekommenderas vaccination för dem som arbetar (gör VFU) på Lungmedicin, Infektionsavdelning och på Röntgen. Dock är TBC-Vaccinet är inte särskilt effektivt, men ger dock ett visst skydd. 

För Jämtlands läns landsting gäller följande:

Det finns ett obligatoriskt krav att du ska vara vaccinerad mot TBC. Studenten ska ha erhållit sin dos 6 veckor innan påbörjad praktik för att vara skyddad.
 

För Stockholms läns landsting gäller följande:

Det finns inget krav på vaccination.

Sedan ska alla studenter vara MRSA-fria.
 

För Sahlgrenska akademin gäller följande:

I vaccinationsprogrammet på Sahlgrenska Akademin rekommenderas studenterna att förutom ett komplett grundskydd (Stelkramp, difteri och polio á 4 doser samt MPR=mässling, påssjuka, röda hund) även att ta TBC-vaccinationen. Vid behov ska de även testas för MRSA.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

[http://www.socialstyrelsen.se/]

Läs mer på Norrbottens läns landstings hemsida

[http://www.nll.se/]

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

[http://www.av.se/]

För mer information kontakta Studenthälsan LTU

[http://www.ltu.se/edu/studentwebben/stod-under-studietiden/Studenthalsan]

Hepatit B

Hepatit B är en allmänfarlig sjukdom enl smittskyddslagen och samtliga fall skall därför anmälas till smittskyddsläkaren och smittskyddsinstitutet.  Studenter omfattas av grupper för vilka profylax mot hepatit B rekommenderas. Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:1) Medicinska förebyggande åtgärder och kontroller   Rekommendationer från Socialstyrelsen för profylax mot hepatit B – Artikel nr 2005-130 -6  Hepatit B. Tre vaccinationsdoser ges varav dos två efter en månad och dos tre efter sex månader.

Socialstyrelsen rekommendationer för profylax mot hepatit B

[http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-130-6]

Tuberkulos

Tuberkulos. Är en allvarlig infektionssjukdom, där det förutom behandling av den sjuke är  viktigt med vaccinationer, riktade hälsokontroller och smittspårning för att hindra smittspridning till andra personer. Rekommendationer från Socialstyrelsen för preventiva insatser mot tuberkulos Artikel nr 2007-130 På sid 17 står följande; Vuxna BCG bör övervägas till ovaccinerade vuxna som ska vistas, studera eller arbeta inom ett yrke eller område där risken för tuberkulossmitta är ökad. Skyddseffekten är emellertid begränsad och fördelen med vaccination bör vägas mot nackdelen att tuberkulinreaktionen blir mer svårtolkad, så att en tidig latent diagnos riskerar att inte upptäckas.

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

[http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-130-1]

Allmänna vaccinationsprogrammet

Från 2007 regleras det allmänna vaccinationsprogrammet i föreskrift (SOSFS 2006:22) Det ger skydd mot 8 sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B, mässling, påssjuka och röda hund. Rubella, parotit och morbilli. De flesta, men inte alla är vaccinerade. Kontrollera tidigare vaccination. Ej vaccinerade kan testas avseende rubellaimmunitet och vaccineras om serologiskt test är negativt.

Tetanus-difteri
Vaccination om mer än 30 år förflutit sedan föregående vaccination eller om det är oklart om individen är vaccinerad.

Polio
Bör ha erhållit fyra polioympningar. Om så ej är fallet komplettera injektioner.

Socialstyrelsens faktablad – Det svenska vaccinationsprogrammet

[http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/detsvenskavaccinationsprogrammet-allmandelforallabarn]

Kända resistens problem (MRSA)

Meticillinresistenta stafylokocker  Kontrollera handlingsprogram och särskilda föreskrifter mot meticillinresistensta staphylococcus aureus och vancomycinresistenta enterococcer. Multiresistenta bakterier som meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) och vancomycinresistenta enterokocker (VRE) orsakar svåra problem på många sjukhus utanför Sverige.

I Sverige har man enats om att försöka förhindra att dessa bakterier etablerar sig på sjukhus och vårdinrättningar. Därför skall patienter och personal som kan tänkas vara bärare screenas för förekomst av resistenta bakterier.   Om man under de senaste sex månaderna vårdats på sjukhus eller har behandlats polikliniskt för sårskada utanför Sverige eller där okontrollerad MRSA/VRE förekommer skall kontrolleras.

Personal Studenter Gästforskare
Personal och andra som aktivt deltager i vårdarbete skall kontrollodlas om han/hon tjänstgjort under de senaste sex månaderna på sjukhus/vårdinrättning utanför Sverige eller där okontrollerad MRSA/VRE förekommer.

Läs mer om Socialstyrelsens rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA på deras hemsida.

Socialstyrelsens rekommendationer för bedömning av bärarskap och smittrisk av MRSA

[http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-19]

Publicerad: 21 juni 2011

Uppdaterad: 1 september 2014

Luleå tekniska universitet