Hoppa till innehållet

Så här gör du för att rapportera missförhållanden

Publicerad: 28 juni 2022

Det finns fyra sätt att rapportera: via brev, mail, telefon eller personligt möte.

1. Via brev

Du skickar brevet till:

Luleå tekniska universitet
Visselblåsarfunktionen
971 87 Luleå

Märk kuvertet med "Visselblåsning". Det gör att ditt brev blir rätt hanterat och endast öppnas av behörig medarbetare. Du kommer att få en bekräftelse på att universitetet fått ditt brev och en återkoppling på vad utredningen av din rapportering leder till. Du kan ange om du inte vill ha bekräftelse eller återkoppling. Skriv gärna ditt telefonnummer eller din bostadsadress i ditt brev.

Om du vill ha en bekräftelse på att universitetet har fått ditt brev ska du få den inom sju (7) arbetsdagar. Återkoppling på ärendet ske ges inom tre månader.

2. Via telefon

Du kan ringa universitetets växel på 0920-49 10 00 och be att få bli kopplad till säkerhetschefen.

3. Via mail

Du kan maila din rapport till visselblasare@ltu.se

4. Personligt möte

Kontakta säkerhetschefen.

Går det att rapportera anonymt?

Du kan rapportera missförhållanden anonymt, men då räknas inte din rapportering sm en visselblåsning enligt visselblåsarlagen. En utredning kan baseras på anonyma uppgifter, men då det i regel krävs kompletterande uppgifter för att kunna göra en utredning försvåras möjigheterna att genomföra den avsevärt om det sanknas kontaktuppgifter. 

Vad behöver rapporten innehålla?

  • Gör en så tydlig beskrivning av vad dina misstankar eller din information handlar om.
  • Berätta vem eller vilka personer det gäller.
  • Om du har dokument, bilder, e-post eller annat så ta med det i rapporten
  • Är det någon annan som också kan bidra med information så bifoga deras kontaktuppgifter
  • Kontaktuppgifter rekommenderas

Den som rapporterar behöver inte ha bevis, men det krävs att den rapporterande personen haft "skälig anledning" att anta att informationen som raporterades var sann. Den som avsiktligen lämnar oriktiga uppgifter kan själv göra sig skyldig till brottslig gärning.

Vad händer efter att rapporten skickats?

Rapporten, eller den såkallade ”visslingen”, tas emot av säkerhetschefen, eller om denne har förhinder, av utsedd jurist.

Säkerhetschefen kontaktar utsedd jurist och redovisiningschef för att bistå i utredningen. Vid behov av kompletterande uppgifter kan säkerhetschefen komma att kontakta dig under utredningen.Utredningen kan leda till slutsatsen att det saknas skäl att vidta åtgärder. Då avslutas ärendet. Utredningen kan även komma att behöva överlämnas till annan funktion inom universitetet eller till en annan myndighet för vidare utredning eller åtgärd.

Om du valt att få återkoppling på din vissling får du information om utredningen inom tre månader. Informationen beskriver kortfattat utredningen och vilka slutsatser som dragits. Du kan välja att avstå från återkoppling. Säkerhetschefen rapporterar till universitetsdirektören som vid behov rapporterar till rektor, eller i de fall det bedöms som olämpligt att rapportera till rektor, till universitetsstyrelsens ordförande.

Personuppgifter och anonymitet

Visselblåsarfunktionen får behandla personuppgifter i syfte att kunna utföra sitt uppdrag. Funktionen får därutöver behandla personuppgifter med ändamålet att fördela inkommande anmälningar som inte ska utredas av visselblåsarfunktionen inom organisationen. Funktionen ska därvid inte behandla personuppgifter i större omfattning än vad som behövs för att avgöra vilken funktion eller befattningshavare som ska handlägga ärendet.

Anmälningar från personer utanför myndigheten är alltid inkomna handlingar som ska diarieföras eller på annat sätt hållas ordnade, i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen. Sådana handlingar blir omedelbart allmänna handlingar. Anmälningar från myndighetens medarbetare betraktas som ett ärende hos myndigheten och ska diarieföras eller hållas ordnade på annat sätt. Utgångspunkten är att anmälan ska ses som allmän handling.  

Eftersom universitetet är en myndighet och därmed omfattas av offentlighetsprincipen kan anonymiteten inte garanteras om anmälarens identitet framgår av en handling som lämnas till funktionen. Handlingar hos visselblåsarfunktionen kan beroende på innehåll vara skyddade av sekretess.  Det gäller dock inte alla handlingar, och dessutom upphör sekretessen att gälla efter en tid. Den som vill vara anonym behöver därför göra sin anmälan på ett sådant sätt att anmälarens identitet inte framgår av någon handling