Hoppa till innehållet
Fastelaboratoriet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fastelaboratoriet – en ledade innovationsmiljö

Fastelaboratoriet är en ledande innovationsmiljö där forskare i samarbete med företag arbetar för att ta fram lösningar för prestandabaserade affärsmodeller. Forskningen har en tydlig koppling till globala hållbarhetsutmaningar där ekonomisk tillväxt förväntas samtidigt som befolkningen ökar och naturresurserna är begränsade.

Prestandabaserade cirkulära affärsmodeller skapar incitament för hållbarhet och resurseffektivitet – samtidigt som företagen kan bli framgångsrika. Tio års forskning i Fastelaboratoriet har visat på signifikanta förbättringar vad gäller hållbarhet när företag utvecklar lösningar som de behåller ägandet och ansvaret för under hela livscykeln. I traditionella affärer debiteras kunden för hårdvara och tjänster, det vill säga för både tillgängligheten och otillgängligheten. Kunden som köper funktionella produkter betalar däremot endast för tillgänglighet av funktion.

Ny metoder för cirkulära affärer

Vår forskning har visat att den här typen av cirkulära affärsmodeller för produktion och konsumtion ger en ökad resurseffektivitet jämfört med linjära modeller. Fastelaboratoriet arbetar med att ta fram nya metoder och verktyg för innovationer baserade på funktionella produkter med optimerad livscykelkostnad. Målet är att de industripartners som deltar ska ta ledningen inom prestandabaserade affärsmodeller och att samhället därigenom blir mer hållbart. Till grund finns en helt ny teoribildning inom området där bland annat definitionen av livscykler ser annorlunda ut för funktionella produkter jämfört med traditionella produkter och tjänster.

Behov av forskning och kunskap

Redan idag har flera företag tagit viktiga steg till att börja tillhandahålla prestanda i stället för produkter. I dagsläget finns dock fortfarande ett stort behov av mer kunskap inom områden som berör organisationsfrågor, juridik, kontraktens utformning samt sociala aspekter för att företag ska kunna gå över till mer prestandabaserade sätt att göra affärer. Framtida forskning behöver också fokusera på processer för utveckling, drift och återanvändning inklusive prediktering av nyckelegenskaper.