Ordlista

Förklaring på termer inom området samt förkortningar.

< A >

ABM: Arkiv Bibliotek och Museum

Access: Tillgång eller åtkomst till något

AIC: Archival Information Collection, benämning i OAIS

AIP: Archival Information Package, benämning i OAIS

AIU: Archival Information Unit, benämning i OAIS

API: Application Program Interface - gränssnitt mellan två olika mjukvaror

Arkiv: Används i datasammanhang för att beskriva mellanlagring av data medan arkivvetenskapen säger att information i arkiv ska bevaras över flera mänskliga generationer.

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

< B >

Backup: Säkerhetskopiering, att spara extra kopior av viktiga filer som kan återställas om originalet skadas eller försvinner. (Ingen långsiktig lagring)

Bakåt-/framåtkompatibel:
Kompatibilitet, att kunna passa ihop med något annat. Bakåtkompatibel : en äldre fil går att använda ihop med nyare versioner av samma program, utan större ändringar. I detta fall är det programvaran som är bakåtkompatibel. Framåtkompatibel: en fil skall vara kompatibel med kommande program.

Bevarandeplan:
En plan som beskriver hur man går till väga för att bevara sin (digitala) information.

Bit-level preservation:
En bit är den minsta informationsbärande enheten och uttrycker ett val mellan två alternativ, brukar skrivas som 0 och 1. Bit-level preservation innebär att ”säkerställa” ursprungsfilen genom olika matematiska algoritmer.

< C >

CDO: Content Data Object

Curation: Data curation: den aktiva och pågående hanteringen av data för dess fortsatta användbarhet. Digital curation: omfattar underhåll, bevarande och insatser för att öka värdet av digital information för samtida och framtida användning (enligt DCC)

< D >

Dark Archive: Ett slutet arkiv, med stränga restriktioner för vem som får tillgång till dess innehåll.

Databärare: fysiskt underlag för handlingar (t.ex. magnetband, hårddisk)

Datafil: En systematiskt ordnad mängd av information med ett eget unikt namn, lagrad på någon databärare.

Document Type Definition (DTD): en mall för hur ett XML-dokument ska byggas upp. 

DIP: Dissemination Information Package, benämning i OAIS

DVD: Digital Versatile Disk

< E >

EAC: Encoded Archival Context, beskriver arkivbildare, dvs myndighet, företag, förening, annan organisatorisk enhet eller enskild person genom vars verksamhet ett arkiv uppstår.

EAD: Encoded Archival Description, beskriver arkivbestånd.

Emulering: Att efterlikna. En emulator är en hård- eller mjukvara avsett att efterlikna annan hård- eller mjukvara. Exempelvis när en UNIX-dator som med lämpliga program kan emulera Windows

ERMS: Electronic Record Management System, metadatastandard.

< F >

Filtyp: Tillägg eller suffix till filnamnet, den del av ett filnamn som används i vissa operativsystem och som anger vad filen används till eller från vilket program filen kommer. Kallas även filtillägg eller filändelse.

Fixity Information: Metadata som fungerar som ett skal så att information inte omärkt kan förändras. Kan t.ex utgöras av en kontrollsumma eller checksumma 

Format: Format är ett begrepp för att beskriva hur data är lagrat på ett medium, se även Målformat.

< G >

GIF:Graphics Interchange Format

< I >

IMS: International Management System

Ingest: Funktion för att ta emot digitalt material till ett arkiv enligt OAIS

Internet/Webben: Internet är infrastrukturen, datorer kopplade till varandra i ett jättelikt nätverk. Webben, eller World Wide Web, är ett söksystem (som går via Internet). Webben är alltså en av många tjänster på Internet.

ISAAR: International Standard Archival Authority Record

ISAD: International Standard Archival Description

ISBN: Internatinal Standard Book Number

ISO: International Organization for Standardization

< J >

JPEG: Joint Photographic Experts Group

< K >

Komprimering: Att krympa stora datamängder så att de kan lagras på mindre utrymme och/eller snabbare överföras från ett medium till ett annat. Två huvudtyper finns: lossy (destruktiv) samt lossless (ickedestruktiv). En komprimering är ickedestruktiv om det efter komprimering går att återskapa datan till sin ursprungliga form.

Konvertering: Överföring av text eller bilder från ett format till ett annat format.

Kryptering: Att göra information oläslig för alla som inte ska kunna läsa den. För att göra informationen läslig igen krävs dekryptering.

< L >

LDB: Långsiktigt digitalt bevarande

Loss-less: Förlustfri, en benämning på tekniker för komprimering av data där inga data tas bort. Exempel på loss-less format: GIF.

Lossy: Förstörande kompression som när det gäller bildfiler "kastar bort" viss information för att göra filen mindre. Motsats till loss-less. Exempel på format med lossy komprimering: JPEG.

Långsiktigt bevarande: En tidsperiod längre än livstiden för systemet (hårdvara och mjukvara). Att bevara med sikte på ”nästkommande generationer”. I dag beräknas den medellivslängden för digitala system vara mellan tre och sju år.

< M >

Media: I IT-sammanhang ett allmänt namn för det fysiska material, som papper, skivor och band, som används för lagring av data.

Metadata:
Data om data. Metadata används för att beskriva ett objekt, till exempel: vad objektet innehåller, vem som har skapat det, hur informationen samlades in och i vilket format det är lagrat.

Migrering: Strategi för bevarande som innefattar konvertering, omkopiering (refreshing), till exempel från gammal cd till ny cd, byte av databärare, till exempel från diskett till cd.

MIME: Multipurpose Internet Mail Extension, standard för överföring via e-pst av ASCII-dokument som inte innehåller enbart text.

Målformat: Format är ett begrepp för att beskriva hur data är lagrat på ett medium. En bild lagras i en bildfil av något slag, exempelvis .jpg, .tiff eller .gif. Om data görs om till ett nytt format kallas det nya formatet för Målformat.

< N >

Normalisering: Är ett sätt att försöka säkra ett instabilt format genom att konvertera till ett säkrare målformat. Vid normalisering kan målformatet vara ett enklare format, detta innebär att viss funktionalitet/information kan gå förlorad.

< O >

OAIS: Open Archival Information System - en övergripande referensmodell för hur ett arkiv kan organiseras för att hantera informationen.

Modellen är ursprungligen framtagen av Consultative Committee for Space Data Systems, ett internationellt samarbete mellan olika organisationer inom rymdforskning. Resultatet, OAIS, har nu blivit en accepterad standard.

Open Scource: Se Öppen källkod

< P >

PDF: Portable Document Format

PDI: Preservation Description Information

Plattformsberoende/-oberoende: Beskriver om exempelvis ett program är beroende av en viss typ av dator eller ett visst operativsystem. Plattformsoberoende är designat för att fungera oberoende av plattform (hårdvara och operativsystem).

PREMIS: Preservation Metadata: Implementation Strategies.

< R >

RA-FS: Riksarkivets Författningssamling

< S >

SIP: Submision Information Package, benämning i OAIS

Standard: Överenskommelse mellan parter om hur något ska utföras. Exempel på internationella standardiseringsorgan är ITU, ANSI, IEEE och ISO. Det finns även standarder som uppstått spontant. Det kallas då De factostandard.

< T >

TIFF: Tagged Image File Format

Teckentabell (bit): En teckentabell är en uppsättning tecken som datorn använder för att översätta binära tal till läsliga tecken. Det finns en mängd olika teckentabeller med olika innehåll, exempelvis för asiatiska respektive västeuropeiska språk.

< U >

UML: Unified Modeling Language

UNICODE: Universal Code

< W >

WWW: World Wide Web

< X >

XML: eXtensible Markup Language

< Ä >

ÄHS: Ärendehanteringssystem

< Ö >

Öppen/sluten källkod: Öppen källkod är principen om att all källkod ska vara fri att använda, ändra och komplettera.

Öppen standard: Överenskommelse mellan parter om hur någonting ska utföras. En öppen standard är en standard som är offentlig och tillgänglig för vem som helst att använda.

Öppna/slutna format: Med öppna format menas format som har en publicerad standard och som vem som helst kan använda sig av.

Öppen programvara: Programvara/mjukvara som är fri att använda, ändra och komplettera. Engelskt uttryck FOSS = Free and Open Source Software.

Länkar till andra ordlistor