Toppbild  - konferenser undersida

Workshop "Hantering av forskningsdata och open access till forskningsdata"

Publicerad: 17 februari 2012

Forskningsdata är föremål för intresse från flera olika intressenter. Som exempel kan nämnas forskaren som samlar in empiri och bearbetar sitt material, universiteten som ska bevara materialet samt finansiärer och andra forskare som vill återanvända insamlad information.

Allt mer tydliga krav ställs på att forskningsdata ska vara tillgänglig för andra att ta del av, även lång tid efter att den ursprungligen skapades. ”Riding the wave” är en rapport från en av EU utsedd expertgrupp, som starkt förespråkar open access till forskningsdata.

LDB-centrum har involverats i frågor rörande långsiktigt bevarande av forskningsdata. Generellt gäller att grunden för långsiktigt bevarande läggs när informationen skapas. Därför är hela kedjan från skapande till arkivering intressant för ett långsiktigt bevarande.

För att möta olika krav behövs en samlad strategi för hantering av forskningsdata över tid. Luleå tekniska universitet anordnade därför, med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond, en workshop om hantering av forskningsdata som hölls i Luleå i april 2012. Syftet var att olika intressenter skulle utbyta tankar och åsikter för att finna en samsyn på hur forskningsdata ska hanteras. Det kändes naturligt att ha ”open access” till forskningsdata i tankarna under workshopen, eftersom så starka strömningar går i den riktningen.

Mål

Workshopens mål var att ge förslag på en nationell färdplan för att hitta ett gemensamt teknikneutralt sätt att hantera forskningsdata, från skapande till arkivering och återanvändning. En rapport från workshopen med fokus på dess slutsatser har producerats och finns att ladda ner längre ner på denna sida.

Genomförande

Workshopen genomfördes från lunch till lunch under två dagar. Första dagen ägnades åt presentationer från olika intressenter med olika perspektiv rörande hantering av forskningsdata. Dag två fokuserade på att försöka enas om en färdväg till en bra hantering av forskningsdata från skapande till arkivering och återanvändning.

LTU ansvarade för att dokumentera de förslag och slutsatser som kom fram. Länk till slutrapporten finns nedan.

Riksbankens jubileumsfond bidog med finansiellt stöd till workshopen.

Nedan finns länkar till åtta av de presentationer som hölls under workshopen: