Om LDB-centrum

Publicerad: 7 mars 2011

Det är väl bekant hur man bevarar pappersdokument över mycket lång tid. Det finns dock ännu inget etablerat sätt att beständigt spara digital information.

Bärare (magnetband, optiska skivor, hårddiskar mm) bryts ner med tiden och system och hårdvara föråldras fort. Samtidigt produceras mycket stor mängd av information i dag digitalt. Vi måste därför hitta ett bra sätt att bevara digital information för flera hundra år framåt. Det är LDB-centrums uppgift.

Vårt uppdrag

LDB-centrum ska erbjuda stat, landsting, kommun och privat sektor en praktiskt inriktad forsknings- och utvecklingsmiljö för samverkan, problemlösning och långsiktig kompetensutveckling.

Centrumet ska vara det naturliga navet inom området, där olika organisationer kan få hjälp med sina frågor om digitalt bevarande.

I första hand ska vi utveckla metodik och verktyg för digitalt bevarande. Vi arbetar med hela livscykeln för information det vill säga från traditionell digital dokumenthantering i verksamheten till hur information i ett längre perspektiv skall lagras, hanteras och bevaras.

Viktiga delar i arbetet är även hur informationen skall återskapas och tillgängliggöras för framtida användare - medborgare och forskare.

Organisation

Parterna i LDB-centrum är Riksarkivet och Luleå tekniska universitet. I LDB-centrum arbetar man tillsammans med långsiktigt digitalt bevarande och tillgängliggörande. Tidigare har även Kungliga biblioteket, Statens ljud- och bildarkiv samt Bodens kommun varit parter i centrumet.
 

Centrumbildning

Centrumbildning är en samarbetsform mellan olika parter. Förutom parterna kan även andra organisationer kan delta i samarbetet, till exempel i olika projekt.

Samarbetet kan ske i mycket olika former. För vår del kan det till exempel handla om samarbete mellan oss och kommuner som har många likadana frågor. Men det kan också vara organisationer från helt olika sektorer men som står inför liknande utmaningar, där det kan var lämpligt att samarbeta. Det är parternas behov som i första hand styr vilka gemensamma projekt som ska genomföras, men även andra intressenter kan initiera och delta i samarbetet