Svenskt Förgasningscentrum SFC

Svenskt Förgasningscentrum (SFC) är ett nytt forskningscenter där flera akademiska aktörer samverkar med industrin och har en totalbudget under 10 år på 540 miljoner kronor. Regeringen har som mål att Sveriges fordonspark ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Ett led i detta är den stora satsning på förgasning av biomassa (skogsbränslen) som nu görs. Tekniken innebär att drivmedel kan produceras genom biomassaförgasning vilket drastiskt minskar utsläpp av koldioxid i jämförelse med dagens användning av fossila bränslen.

Genom forskningen i SFC stöttas svensk industri i sin strävan mot fullskaleanläggningar för utvinning av miljövänliga drivmedel. Samtidigt höjer Sverige sin forskningskompetens på ett för miljön avgörande område med internationellt erkännande av SFC i sikte.

Forskningsprogrammets första etapp omfattar två år med en budget på drygt 58 miljoner kronor varav drygt 19 miljoner anslås av Energimyndigheten med övriga delar från akademi och industri. En 1/9-del av finansieringen kommer ur det strategiska forskningsprojektet Bio4Energy.

Syfte

Syftet med SFC är att skapa en nationell kompetensbas för forskning, utveckling och forskarutbildning inom biomassaförgasningsteknik och närliggande områden genom att samla kompetenta grupperingar inom högskola/universitet, näringsliv samt övriga intressenter när det gäller kommersialisering av tekniken.

Svenskt förgasningscentrum SFC
Processanläggning för tillverkning av BioDME via svartlutsförgasning. Foto: Tomas Bergman

Förgasningstekniker

Luleå tekniska universitet (LTU) är huvudman för SFC där även KTH, Chalmers och Energitekniskt Centrum (ETC) har betydande roller. Föreståndare för centret är Joakim Lundgren, LTU. Verksamheten i SFC bedrivs vid tre noder där tre olika förgasningstekniker studeras.

CDGB — Direkt förgasning (KTH / MDH / LNU)

Framställning av drivmedel från biomassa i stora mängder förutsätter storskalig förgasning och då är trycksatt förgasning i fluidiserad bädd en tänkbar teknik.

CIBG — Indirekt förgasning (Chalmers / GU / MiUn / SP)

Indirekt förgasning av biomassa är en teknik som möjliggör produktion av en torr, kvävefri och ren gas från biomassa och ger en råvara som direkt eller efter behandling kan ersätta fossil olja och naturgas.

Bio4G — Suspensionsförgasning (LTU / UmU / ETC / LTH)

I suspensionsförgasning (entrained flow gasification) matas bränslet in som en suspension av partiklar i vätska eller som ett pulver i förgasaren och förgasas i allmänhet med ren syrgas istället för luft. Tekniken används för att tillverka drivmedlen DME och metanol.

Mellan teknikerna finns många gemensamma och generella frågeställningar som de tre noderna kan samverka och utbyta erfarenheter kring. Det gemensamma målet för alla tre är att utvinna energi och drivmedel från biomassa.

Taggar