171219 Energikuben

Publicerad: 28 augusti 2012

Inom projektet ska ett testhus byggas upp där byggkomponenter och anslutningar kan testas för värmeläckage och lufttäthet. En katalog av mätningar skapas där väderförhållandena är kända. Vid en ny mätning kan resultaten kalibreras mot katalogen och därmed eliminera yttre påverkansfaktorer.

Områdea: Industriellt träbyggande
Budget: 400 000 SEK
Tidplan: January 2012 - juni 2013
Projekt ledare: Helena Johnsson, LTU och Lindbäcks Bygg

Bakgrund

Våra byggnader står för 40% av samhällets totala energianvändning (EU:s energidirektiv, 2010). Detta har lett till att den svenska normen gradvis skärpt energikraven i våra byggnader (BBR, 2010). Dagens energikrav är halverade jämfört med nivån för 30 år sedan (SBN, 1980 och BBR, 2010). Husbyggnadsindustrin följer utvecklingen och genomför produktutveckling för att uppfylla kraven. Målet för alla nybyggda hus är att 2020 skall samtliga vara NNE – nära-noll-energihus (EU:s energidirektiv, 2010). Detta innebär att inte bara energiförbrukningen utan också husens täthet måste vara av yppersta klass. Detta ställer stora krav på noggrann tillverkning (Boqvist, 2010) och för att nå dit måste man arbeta aktivt med att mäta energianvändning, läckage genom klimatskärmen och lufttäthet i byggnaderna.


Värmeläckage genom klimatskärmen mäts med hjälp av värmekamera. Mätningen är dock helt beroende av väderförhållandena utomhus och skickligheten hos mätteknikern. Tolkningen av mätdata har idag ingen vedertagen metod. Mätningar av lufttäthet sker oftast av en annan mättekniker, vilket gör att en korsanalys av data aldrig genomförs, trots att lufttäthet och läckage av värme genom klimatskärmen är nära sammanlänkade.

Syfte, mål och avgränsningar

Ett ökat fokus på mätbara parametrar ökar samtidigt kravet på hustillverkare att säkerställa sina produkter och finansiera och genomföra mätningar på sina komponenter. I Norrbotten är antalet hustillverkare stort och de möter särskilda krav, eftersom vårt nordliga klimat utsätter byggnader för extrema förhållanden. Med rådande osäkerheter i mätmetoder och tolkning av data kommer det att bli svårt att nå en säkerställd kvalitetsnivå för energieffektiviteten. Vår idé är därför:


Att bygga upp ett testhus där byggkomponenter och anslutningar kan testas för värmeläckage
och lufttäthet. Tanken är att skapa en katalog av mätningar där väderförhållandena är kända.
Vid en ny mätning kan resultaten kalibreras mot katalogen och därmed eliminera yttre
påverkansfaktorer. Mätobjekt kan t.ex. vara anslutningar mot öppningar, nya väggtyper,
anslutningar av kungsvåningar och innerhörn.

Projektidén har redan börjat förverkligas genom arbetet inom Interreg-projektet Increasing Energy Efficiency in Buildings, IEEB. Det betyder att TCN kommer att stötta delar av uppbyggnade av Energikuben

Relaterade projekt

Slutrapport