502 Avsyningsutrustning för trämanufakturindustrin

Publicerad: 19 maj 2014

Projektets övergripande mål är att förbättra förutsättningarna för maskinell avsyning för att nå samma nivå i materialutbyte som manuell avsyning, märkning och kapning och därigenom stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet inom träbranschen.

Område: Mätteknik, processtyrning och produktion av träkomponenter och träprodukter
Budget: 1 750 000 kr
Tidplan: januari - december 2014
Projektledare: Olof Broman, LTU

Finansiering: Detta projekt finansieras av medel  från Europeiska regionala utvecklingsfonden,Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, och Luleå tekniska universitet.

Sammanfattning

Användningen av kamerabaserad avsyningsutrustning vid tillverkning av möbel- och snickerikomponenter uppfyller ej den kvalitet som förväntas och därmed sker alltför stor utsortering med dålig lönsamhet som följd. Manuell avsyning och märkning ger i dagsläget väsentligt högre utbyte. Projektets övergripande syfte är att analysera och definiera problematik, kartlägga förutsättningar och krav och tillsammans med processägare och utrustningsleverantörer utarbeta förslag till lösningar för att uppställda mål ska uppnås.

Bakgrund

Användning av kamerabaserad avsyningsutrustning blir att vanligare vid tillverkning av möbel- och snickerikomponenter. Detta gäller också framtida volymer vid fingerskarvning - fingerskarvade produkter/komponenter i förutbestämda längder direkt från sågverken.  Inom ramen för tidigare projekt inom TräCentrum Norr (TCN) har några olika värdekedjor för tillverkning av möbelkomponenter studerats. Framförallt i ett av de studerade fallen har kamerabaserad avsyning och styrning av kapoptimeringen varit en mycket viktig delprocess. Studierna visade att kapoptimeringsprocessen inte fungerade tillfredsställande. Det kan finnas flera orsaker till dessa brister. Det kan vara såväl utrustnings- som handhavandefel.                                                 

Kvaliteten av den avsyning/processtyrning som görs med Wood-Eye och andra på marknaden befintliga skanningsutrustningar har diskuterats i TCN:s mätteknikgrupp. Deltagarna var tämligen överens om att det fanns en stor förbättringspotential inom området avsyning/processtyrning och att detta i dagsläget är ett stort problem ur utbytessynpunkt: Maskinell avsyning ger idag 5-10% sämre utbyte än manuell, vilket påverkar både lönsamhet och volymtillväxt negativt.

En workshop har genomförts med syfte att utröna förutsättningar, villkor och fokus för ett TCN-projekt med inriktning mot avsyning/processtyrning. Deltagarna vid workshopen var överens om att det saknas faktakunskap inom en rad frågor. Strategin för ett projekt måste därför vara att ta fram fakta om olika parametrar och förhållanden att användas vid diskussioner med såväl utrustningsleverantörer som kunder. Man framhöll också att det är viktigt att alla aktörer i hela värdekedjan involveras i arbetet, dvs hela vägen från skogsbruket till slutanvändarna/kundpreferenser. Deltagarna i workshopen var också överens om att det behövs klarare definitioner av defekter, t.ex. var börjar och slutar en kvist. Det behövs också tillförlitligaverktyg för att beräkna vad olika kundkrav kostar samt användarvänliga verktyg/metoder för inställning av avsynings utrustningen.

Med en total avsyningsvolym på 100 000 kubikmeter per år med 7,5% mindre spill ger detta en kostnadsbesparing på ca 20 miljoner sek per år. Teoretiskt omsatt i årsarbeten blir detta ca 40 personer, men tillväxten kommer på sikt och sker genom större volymer och fler produkter.

Mål

Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för maskinell avsyning för att nå samma nivå i materialutbyte som manuell avsyning, märkning och kapning och därigenom stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet inom träbranschen.

Slutrapport

Kombologga_finans_TCN_2014.jpg