704 Automatisk övervakning och uppföljning i tork 2

Publicerad: 20 maj 2014

Projektets syfte är att finna betydande mätbara parametrar på den råa sidan för att optimera torkprocessen och förbättra träffsäkerheten av målfuktkvoten. Målet är att skapa en öppen mobil och flexibel testbädd för utveckling och optimering av den befintliga torkprocessen.

Område: Mätteknik, processtyrning och produktion av träkomponenter och träprodukter
Budget: 350 000 kr
Tidplan: februari - december 2014
Projektledare: Fredrik Persson, SP Trä

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund

Problem i en virkestork avspeglas oftast i att processparametrar avviker från det normala eller att man missar målfuktkvoten. Torkoperatörernas begränsade tid och det stora antalet virkes­torkar de flesta sågverk har idag gör det mycket svårt för operatörerna att hinna korrigera för dessa processavvikelser.

Ytterligare en omständighet som försvårar situationen är att det väldigt ofta saknas information om virket som ska torkas, t.ex. vilken fuktkvot virket har. För att inte riskera att leverera för blött virke från torken är det vanligt att man istället torkar virket för mycket. Detta beteende resulterar dock i större deformationer, mer sprickor, högre energi­förbrukning och förlorad torkkapacitet.

Syfte, mål och avgränsningar

Detta projekt ska fortsätta undersöka och verifiera informationen som vägning av råa virkespaket Det som i första projektet var förhoppningar om att ”paketvägningen ska kunna ge en signal till torkoperatören vid större variationer i råmaterialet, beroende på exempelvis onormal fuktkvot, så att denna ska kunna vidta korrekta åtgärder” anses vara bekräftade. Låga uppmätta skillnader i torrdensitetensmedelvärde över tid ger goda möjligheter att uppskatta den råa fuktkvoten inom ± 5 % -enheter, vilket var målet.

Den installerade vågen på Kåge såg har fungerat bra och har haft ett mätfel på < 1 %. Där­emot har systemen runt i kring orsakat bekymmer, t.ex. en fotocell som efter yttre påverkan blev felriktad vilket resulterade i att en del av virket som skulle vägas alltid hamnade utanför vågen. Detta har kraftigt försämrat möjligheterna att dra några slutsatser och kunna skapa några implementerbara resultat.

Bergkvist-Insjön har installerat truckvågar vilket möjliggör paketvägning före och efter tork, samt en jämförelse mellan de två vågtyperna.

Relaterade projekt

Slutrapport

LST BD REG AC.jpg