810 811 Krav- och mätmetoder, del 3

Publicerad: 24 augusti 2012

Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som förväntas av en
utomhusprodukt. Projektet skall bli den krävande beställaren som träindustrin behöver för
utveckling av hållbara utomhusprodukter.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 2 300 000 kr
Tidplan: januari 2011-december 2012
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä 

Bakgrund

Projektet ”Krav och mätmetoder” är ett ”förbättringsprojekt” för att långsiktigt förbättra och
utveckla utomhuskonstruktioner av trä samt överföra information mellan olika aktörerna i
byggkedjan. Projektet är en fortsättning på TCNs projektet nr 248309.
De tidigare projekten inom programmet har tagit fram en handbok, en guide och kravkriterier
för fasader (P-märkt fasad) och genomfört seminarier för att redogör för resultaten och få
acceptans från kunderna. Vi har kommit en bra bit på väg med att marknadsföra
kvalitetssäkrad grundmålad panel. Däremot att genomföra regelverket för garantier på fasader
är kvar.


Erfarenheter från det tidigare arbetet har visat att det krävs långsiktigt arbete och engagemang
från industrin och ett forum som driver frågorna för att genomföra förändringarna. Att
specificera kraven är bara början. Det mest tidsödande arbetet är att få kraven accepterade och
använda av bl a projektörer, bygghandel och beställare/fastighetsägare. Arbetet är en process
som kräver kontinuerliga insatser för att få acceptans och genomslag.
Svårigheterna vid detaljutformning sitter ofta vid skarvning eller sammanfogning av detaljer
samt exponering av ändträ. Beständigheten för trä är en samverkan med andra material och
därför behövs ett samarbete med aktörer vars produkter används i samverkan med trä för att ta
tillvara trä på bästa sätt. Tillsammans kan träindustrin ställa krav på förbättringar och
förändringar. Även påverkan på föreskrivande led som AMA Hus och AMA Anläggning är
viktigt.


Inom WoodBuild-programmet (som det här projektet bidrar till) ska metoder utvecklas för
simulering av livslängden utifrån ortens klimat och nedbrytningshastigheten för materialet.
Det innebär att man ska kunna använda ett projekteringsverktyg för att göra fuktprojektering
och riskanalys.

Garantier

Enligt Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, är
ansvarstiden 10 år och inleds med en garantitid på 5 år. Garantiavtalet innebär att säljaren är
skyldig att avhjälpa fel som framträder under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för
sådant som beror av felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel,
vanvård, onormalt brukande eller annat som hänförs till köparen. Köparen är skyldig att följa
och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.
Ska garantier kunna lämnas;
– måste produkterna certifieras och märkas för spårbarhet till leverantören.
– behövs kontroll av materialegenskaperna som tillgodoser att kvalitetskraven uppfylls och
som säkerställa ett bra utförande.
– måste det finnas en samstämmighet inom industrin som ger tydliga signaler till
konsumenterna och förenklar dialogen och kommunikationen

Garantier mot professionella byggare borde inte vara något problem eftersom motprestationen
i form av rätt utförande kontrolleras vid besiktningen. Hantering på byggarbetsplatsen är svår
att kontrollera men kan styras genom hanteringskontroll. En kollektiv garanti för GDSmarknaden
är svårare att kontrollera och följa upp.
Krav och mätmetoder för olika träprodukter skall ligga till grund för att kunna utlova
garantier i framtiden. Resultatet sammanställs i kravspecifikationer till tillverkare och guider
till användare. Utformning av träkonstruktioner och värdering av dessa.

Syfte, mål och avgränsningar

Syftet är att förenkla och tydliggöra för användare och industri vad som förväntas av en
utomhusprodukt. Projektet skall bli den krävande beställaren som träindustrin behöver för
utveckling av hållbara utomhusprodukter.
Visionen är nya och bättre träprodukter med bra konstruktiv utformning, material och
ytbehandling för att höja beständigheten och samtidigt beakta produktion och
användarvänlighet.
Målen är att
– överföra kompetens och kunskap mellan forskning, tillverkande industri och slutförbrukare.
Vi deltar i två kunskapsspridande aktiviteter t.ex. seminarier eller frukostmöten per år.
– fastställa mätbara kravparametrar och därigenom förbättra träprodukter ovan mark.
Förbättringen kan omfatta hela eller delar i produktens processkedja dvs projektering,
tillverkning (materialparametrar), utförande montering, hantering, ytbehandling eller
underhåll. Kraven och parametrarna ska om möjligt kopplas till ett garantiåtagande och
beskrivas i guider.
Inom tre år ska vi ha,
- framtagit guider för fasadsystem t ex fasadpanel, ytbehandling och infästning som
anger kravnivå och utförande.
- färdigställt en guide för träbalkonger och en för skärmar inom forskningsprogrammet
Woodbuild.
- utvärderat vad garanti innebär och vad utökad kvalitetskontroll på fasader är
- tagit fram anpassade faktablad till säljare och brukare för fasader och fasadsystem.

Relaterade projekt inom området

vänster - skarm färg (JPG).jpg