Lindbäcks bygg, Fotograf: Per Pettersson

819 Industriell installationsteknik, del 2

Publicerad: 24 augusti 2012

Projektet syftar till att analysera nya installationer som har bättre energieffektivitet än dagens lösningar. En teoretisk genomgång av system kompletteras med fälttester av systemen där mätningar kommer att visa den egentliga effektiviteten.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 800 000kr
Tidplan: januari 2011 - juni 2012
Projektledare: Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg 

Bakgrund

Under 2007-2010 har projektet Industriell Installationsteknik bedrivits av TCN med ett flertal projektparter (Lindbäcks, Moelven Byggmodul, Setra Plusshus, Norvag och Martinsons i varierande omfattning). Installationsteknik är ett svårt område att bedriva utveckling inom eftersom leverantörernas motivation att uppfylla enskilda hustillverkares krav är begränsad då de utgör för liten del av försäljningsvolymen för att motivera nyutveckling av produkter.


Fokus har därför legat på att kombinera befintlig teknik på ett nytt sätt för att skapa effektivare lösningar. Inom det tidigare projektet har ett mätsystem för media installerats och testats. Mätsystemet medger löpande kontroll på förbrukningen i byggnaden. Vidare har skarvning av horisontella installationsdragningar utvecklats genom att använda färdiga system som finns i handeln och därigenom ökat prefabriceringsgraden. Arbetstiden på byggarbetsplatsen har därmed kunnat reduceras och värmesystemet kan tas i drift snabbare. En teoretisk genomgång av ventilationsaggregat och deras verkningsgrad, VVC-uppvärmning samt sol- och vindenergi har också genomförts. Det är denna sista del som behöver förstärkas i projektet.


Energikraven har under de senaste åren gradvis skärpts och nu har EU beslutat att fr.o.m. 2019 skall alla nya byggnationer vara s.k. NNE-byggnader (Nära Noll Energi). Då installationssystemen idag står för stora delar av energiåtgången i en byggnad (och stora delar av produktionskostnaderna) är en fortsatt god utveckling inom installationssidan av stort intresse för att stärka träbyggandets konkurrenskraft. Installationsprojektet ”Nya energikrav – nya installationssystem” kommer att inriktas på att analysera och testa nya installationssystem som medför en bättre energieffektivitet särskilt för byggnader i kallt klimat.

Syfte, mål och avgränsningar

Projektet syftar till att analysera nya installationer som har bättre energieffektivitet än dagens lösningar. En teoretisk genomgång av system kompletteras med fälttester av systemen där mätningar kommer att visa den egentliga effektiviteten. Fokus kommer att ligga på byggnader som uppförs i kallt klimat.

Tidigare projekt inom området