822 Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter Del III

Publicerad: 27 augusti 2012

Syftet med projektet är att utvärdera erfarenheterna från det tidigare projektet i fullskala i industrimiljö samt att utvärdera effekterna av dessa industritorkningar och mögelreduceringsåtgärder med hjälp av provytor som placeras under autentiska utomhus-förhållanden.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 1 050 000kr
Tidplan: februari 2010-juni 2012
Projektledare: Margot Sehlstedt-Persson, LTU

Bakgrund


I TCN-projektet ”Processanpassning för funktionsbeständiga träprodukter Del II: Vilken roll spelar torkningen för mögelpåväxt på bräder i utomhusprodukter ovan mark?” har torknings-processens inverkan på för ögat synlig mögelpåväxt på bräder i utomhusanvändning studerats. Projektets har bedrivits under 2009 med LTU Skellefteå och SP Trätek som projektutförare.


Splintvedsbräder av gran och furu har torkats i labtork vid olika temperaturer och olika mögelreduceringsåtgärder med värmning har utförts i torken efter torkning. Dessa processer har utvärderats i ett forcerat utomhusmögeltest. Väsentliga skillnader i mögelbenägenhet påvisades mellan olika torkningsscheman. Under projektets gång framkom dessutom en idé med styrning av näringsvandring mot olika brädsidor, som bedömdes intressant att undersöka i projektet. Resultatet av denna metod med styrning av näringsvandring under torkning visade lovande resultat.

Syfte

Syftet med denna projektansökan är att utvärdera erfarenheterna från det tidigare projektet i fullskala i industrimiljö samt att utvärdera effekterna av dessa industritorkningar och mögelreduceringsåtgärder med hjälp av provytor som placeras under autentiska utomhus-förhållanden. Avsikten med långtidsförsöket är att utvärdera om de tydliga skillnader i mögel-benägenhet mellan olika torkningar som påvisades i det forcerade utomhusmögeltestet i projekt II, kan verifieras under autentiska klimatförhållanden.

Syftet är även att i industrimiljö utvärdera konsekvenser av förändringar i torkprocessen samt den praktiska hanteringen av sidobräder och väga dessa konsekvenser mot nyttan av ett mögelreducerat virke. 

Slutrapport

Tidigare projekt

vänster - skarm färg (JPG).jpg