825 Metodutveckling för mögeltestning av trä - Förstudie

Publicerad: 28 augusti 2012

Syftet med denna förstudie är att utveckla enkla och robusta forcerade mögeltester i småskaliga labtester som kan följas och utvärderas kontinuerligt i de forskningsprojekt som bedrivs.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 392 000 kr
Tidplan: december 2011-oktober 2012
Projektledare: Margot Sehlstedt-Persson, LTU 

Bakgrund

Naturlig beständighet mot mögel och rötangrepp hos trävaror är en avgörande fråga för framtida användning av trä som ett konkurrenskraftigt konstruktionsmaterial. I en färsk undersökning om fuktskador i svenska hus som utförts av Boverket rapporteras inte mindre än 21 % ha problem med mögel i ouppvärmda vindar (Boverket 2010). Om klimatförhållandena är gynnsamma för mögeltillväxt kan synliga mögelangrepp uppkomma efter bara några månaders användning på exempelvis takutsprång och i ouppvärmda utrymmen som carport och förråd (Nilsson och Samuelson 2006). Det förändrade klimatet med varmare och fuktigare förhållanden, gynnar mögeltillväxt på trä men risken för uppkomsten av mögeltillväxt beror även på det geografiska läget och det lokala klimatet (Häglund et al. 2010).

För att bestämma mögelbenägenhet på byggnadsmaterial används ofta olika typer av korttids laboratorietester. Det finns ingen standardiserad metod att bestämma mögelpåväxt som används av alla laboratorier utan metoderna skiljer sig ofta tämligen mycket från varandra. Det kan exempelvis gälla spontan tillväxt eller inokulering av olika antal och typer av svampar, provstorlek, klimat för test, skalor för bedömning av mögelpåväxt, användning av mikroskop eller enbart visuell granskning vid bedömning av mögelgrad, tröskling i digitala bilder av möglade ytor mm.

Syfte, mål och avgränsningar

Syftet med denna förstudie är att utveckla enkla och robusta forcerade mögeltester i småskaliga labtester som kan följas och utvärderas kontinuerligt i de forskningsprojekt som bedrivs inom beständighetsområdet vid LTU och SP Trätek i Skellefteå. Testerna som utförs i klimatskåp och klimatboxar inomhus bygger på naturlig kontaminering och klimatval som gynnar mögeltillväxt.


De metoder som planeras utvecklas i förstudien gör inte anspråk på att kunna erbjuda jämförelser med andra mer etablerade metoder utan enbart jämförelser inom de batcher som ingår i de material- och processvariabler som studeras.


De projekt som bedrivs inom beständighetsområdet omfattar undersökningar där processparametrar och materialvariablers betydelse för naturlig mögelbeständighet hos trä studeras. Processerna är virkestorkning, värmebehandling och impregnering.


Erfarenheter från tidigare projekt är att just närhet till provmaterialuttag, försöksplanering och närhet och insyn i de processer och utvärderingsmetoder som används i forskningsprojekt är ovärderliga för kunskapsbyggande och slutsatser. Det primära målet är därför att dessa enkla och robusta mögeltester – oavsett årstid- ska kunna följas på plats och utvärderas kontinuerligt i jämförande studier av screening-karaktär för att kunna få relativt snabba svar/indikationer på inverkan av de process- och materialvariabler som undersöks.


Dessa mögeltester kommer att göras i klimatskåp med kontrollerat klimat och är alltså oberoende av årstid till skillnad från det forcerade utomhusförsök som beskrivs ovan. 

vänster - skarm färg (JPG).jpg

Slutrapport