827 Termisk modifiering av trä

Publicerad: 28 augusti 2012

Syftet är att undersöka om värmebehandling kan kompletteras med hetoljebehandling för att förstärka träprodukters beständighet vid utomhusexponering, särskilt i markkontakt.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 70 000 kr
Tidplan: september - december 2011
Projektledare: Tom Morén, LTU

Bakgrund

Värmebehandling av trä är en metod för att med en miljövänlig process förändra trämaterials
egenskaper. Den teknik som används i Skandinavien bygger på torkning och uppvärmning i
ångmiljö, antingen överhettad vattenånga (ThermoWood) eller mättad vattenånga (WTT). I
båda fallen blir trämaterialreaktionerna tämligen likartade, och avspeglar sig i en förbättrad
dimensionsstabilitet och beständighet, en minskad hygroskopicitet och hållfasthet, medan
hårdhet och styvhet påverkas marginellt. Gemensamt för dessa reaktioner, liksom vad som
gäller den mest iögonfallande färgförändringen mot brunt, är att de är starkt
temperaturberoende vilket innebär en processteknisk fördel eftersom temperaturnivån är
tämligen enkel att kontrollera. Materialegenskaperna blir därmed relaterade till process, tid
och temperatur.


Utvecklingen av själva värmebehandlingsprocesserna är tämligen väl utredda, även om WTT
tekniken inte är färdigutvecklad. Den största kunskapsbristen idag ligger inom området
värmebehandlat trä – beständighet hos utomhusexponerade produkter av typ stolpar, trall,
panel, plank etc.


I denna förstudie vill vi fokusera på trämaterialreaktioner kopplade till beständigheten och
frågan om värmebehandlingen enligt WTT-metoden kan kompletteras och förstärkas med ett
tillägg av oljeimpregnering (exempelvis för värmebehandlade granstolpar).

Syfte och mål

Studien syftar till att undersöka om värmebehandling kan kompletteras med hetoljebehandling för
att förstärka träprodukters beständighet vid utomhusexponering, särskilt i markkontakt


Målet med projektet är att undersöka om värmebehandling kan kompletteras med oljebehandling för förbättrad beständighet i utomhusexponerade produkter, särskilt i markkontakt.

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg