830 Träfasader för framtiden – komponenter och system

Publicerad: 28 augusti 2012

Syftet med projektet är att inhämta kunskap och underlag för att ta beslut om ett framtida fasadsystem i trä för framförallt flervåningshus i trä.

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 265 000kr
Tidplan: januari - mars 2012
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä

Bakgrund

Trä har använts till fasadbeklädnad under hundratals år och det finns många byggnader med gamla väl fungerande träfasader. Träfasader har traditionellt byggts på ett sådant sätt att om träet har blivit vått har det kunnat torka ut så snabbt som möjligt och eventuellt skadade delar har kunnat bytas ut på ett enkelt sätt. Detaljerna i träfasader och montaget av brädor har förändrats från det traditionella. Konstruktivt träskydd som tidigare var en självklarhet med stor takfot och höga grunder, har fått ge vika för ny arkitektur och rationella byggmetoder. Traditionella färger såsom slamfärger och linoljefärger, har ersatts av olika typer av vattenbaserade täckfärger. Fasaden till en byggnad hade ursprungligen tre funktioner: att skydda den bärande konstruktionen, täta och försköna.


Under senare år har fasadbeklädnader av trä börjat användas till flervåningshus vilket ställer andra krav på fasadpanelen jämfört med en enplansvilla som inte behöver beakta brandkrav på samma sätt (Östman 2002). Dessutom önskar man att tiden mellan underhållsinsatser ska vara så lång som möjligt, montaget rationellt och fasaden skall vara estetiskt tilltalande under hela tidsperioden mellan underhållsintervallerna.


Tidigare har träfasader ofta monterats på byggplatsen och entreprenören har inhandlat och satt
samman det material som behövs för att få en färdig fasad. För att få en rationellare och mera
kostnadseffektiv fasadlösning finns behov av helhetslösningar, där tillverkare tillhandhåller
beklädnadsmaterial, infästningsmaterial och teknisk kompetens.


Framförallt vid större byggnader finns önskemål om hållbara fasadsystem som är enkla att montera och underhålla. För att på längre sikt ta fram ett fasadsystem behövs därför faktainsamling och sammanställning för bl a befintliga system, fastlägga kundkategori, uppskattning av marknadens storlek samt betalningsförmåga. För att uppnå ett system med hög kvalité krävs det att ett antal faktorer uppfylls gällande systemet såväl som för ingående material. Systemet skall bland annat uppfylla följande krav
- kostnadseffektivt, gällande material, montage och underhåll
- anpassningsbart till underliggande konstruktioner, gällande geometrisk form och arkitektur
- motstå väder, vind och slaghållfasthet
- uppnå avsedd livslängd 

 Syfte och mål

Syftet med projektet är att inhämta kunskap och underlag för att ta beslut om ett framtida fasadsystem i trä för framförallt flervåningshus i trä.
- Delmål 1 är en inventering av befintliga fasadsystem samt ingående material och metoder för
ett framtida fasadsystem.
- Delmål 2 syftar till att ta fram underlag till kommande arbete och en ny ansökan baserat på de
uppgifter som framkommit i del 1.

Tidigare projekt angående träfasader

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg