Förbättrad sprickdetektering

Publicerad: 29 januari 2007

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 950.000 kr
Tidplan: mars 07 - juni 08
Projektledare: Jan Nyström, LTU

Frågeställning

Sprickor av olika typer är en allvarlig defekt på träprodukter och medör en kvalitetsbristskostnad för träindustrin. Detta projekt ska utreda vilken typ av sprickor och på vilket sätt dessa är ett problem. Finns tillägänglig teknik som har potential att lösa problemen eller kan vi utvecka egna metoder för detta?

Projektets mål och industriell relevans

Syftet med projektet är att hitta metoder som kan förbättra sprickdetekteringen hos automatiska avsyninssystem i träindustrin och belysa problemen för tillverkarna av industriella avsyningssystem och engagera dem att implementera ny teknik och metoder.

Projektets mål är att:
- Inventera problemets art och förekomst
- Genom en omvärldsanalys klargöra vad som är "state of the art" inom sprickdetektering.
- Undersöka vad som är möjligt att detektera i labbmiljö.
- Ta fram nya metoder för sprickdetektering beserat på strukturerat ljus i olika riktningar.

Den industriella nyttan består i en minskad kvalitetsbristskostnad om otillåtna sprickor kan detekteras.

Relaterade dokument