Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D och röntgenteknik – del 2 och3

Publicerad: 9 mars 2009

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 1.635.000 kr
Tidplan: april 2009 - mars 2011
Projektledare: Johan Skog, SP Trätek

Bakgrund

Ett av de första projekt som startades inom TräCentrum Norr var Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D och röntgenteknik. Projektet innehöll tre delprojekt varav det första beviljades hösten 2005. Under 2006 installerades en röntgenram på Munksund sågverk och en första version av en programvara för kombinerad analys av 3D- och röntgendata har utvecklats, installerats, kalibrerats och testats on-line. Sedan januari 2007 sorterar Munksund sågverk timret baserat på denna första version av kombinerad 3D och röntgeninformation. De modeller för kvalitetssortering som utvecklats och kalibrerats har gett mycket goda resultat med avseende på både kvistkvalitet och kärnvedsandel. Vad gäller kvistkvalitet (O/S, V, friskkvist) så visar resultaten att man med hjälp av röntgen och 3D redan på stocknivå kan sortera med en noggrannhet som är jämförbar med noggrannheten vid automatsortering av sågat virke med en FinScan-utrustning.  

Nästa steg i utvecklingen har varit att fullt ut nyttja kombinationen av 3D och röntgeninformation genom att utveckla teknik för gångvägskompensering. En utvärdering baserad på industriella mätningar har visat att gångvägskompenseringen ger en signifikant förbättring av noggrannheten vid mätning av kärnvedsdiameter. Eftersom att analysen av andra egenskaper som till exempel kärnvedsdensitet baseras på att man först mäter kärnvedsdiametern så kommer därmed även dessa mätningar att förbättras. De utvecklade algoritmerna har därefter konverterats till kod för on-line-bruk och för att kunna att implementeras industriellt.

Syfte

Syftet med projektet är att gå vidare med utvecklingen av stocksortering baserat på kombinerad 3D och röntgenteknik. Målet är att förbättra detektering/mätning av diameter under bark, sektionsvis kvistkvalitet, röta, sten och metall.

Slutrapport

Relaterade dokument