Handboksserie för utomhuskonstruktioner i trä

Publicerad: 13 februari 2008

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 1.870.000kr (från TCN, totalt 3.620.000 kt)
Tidplan: 2008-2010
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trätek

Sammanfattning

Målsättningen med projektet är att ta fram en handboksserie som på ett enkelt sätt redogör för hur utomhusexponerade träprodukter bör utformas för att få god beständighet. I handboken ska användaren kunna läsa vad som är bra materialval, dimensioner och tekniskt riktiga detalj- och infästningsutformningar samt om ytbehandling för god långtidsfunktion. Långtidsfunktionen ska i största möjliga mån lösas utan miljöbelastande ämnen. Handböckerna ska framförallt vara verktyg för beställare, arkitekter, projektörer och entreprenörer vid utformning av väderexponerade konstruktioner i trä, samt även kunna användas för utbildning. Ambitionen är att minska de kunskapsluckor som finns idag och därigenom förbättra utformningen av träprodukter för utomhusklimat och långsiktigt höja träets anseende som byggnadsmaterial. Handboksserien tas fram under 2008-2010 och ska bestå av fyra böcker
1. Horisontellt liggande väderexponerade konstruktioner som trädäck, altaner, ev. bryggor
2. Vertikalt stående konstruktioner som stolpar, pelare, pergolas, skärmar, staket och räcken.
3. Balkonger av trä
4. Fasader och fasadsystem

Syfte, mål och avgränsningar

Målet är att inom fyra år ha en handboksserie om utomhusprodukter i trä som vänder sig till beställare, arkitekter, projektörer och entreprenörer.
Syftet med projektet är att sprida baskunskaper om träkonstruktioner för att säkerställa bra utförande och därigenom bra beständighet.
- Böckerna ska vara ett hjälpmedel för att säkerställa ett bra utförande av utomhuskonstruktioner i anslutning till byggnader.
- Böckerna ska ge en ”state of the art” på bra fungerande utförande i trä och därigenom tillvarata kompetens från nuvarande erfarna aktörer.
- Baskunskaperna skall ligga till grund för utvecklingen av framtida bättre träkonstruktioner som kan möta framtidens krav på t ex miljöanpassning i projektet ”Krav och mätmetoder”.

Projektets relevans

Projektets relevans är stor eftersom det idag finns ett ökande intresse för träbyggande bl a genom satsningen på det nationella träbyggnadsprogrammet. Trä är ett resurssnålt och miljövänligt byggnadsmaterial som passar bra för ett hållbart samhälle. Strukturförändringar har dock gjort att det finns viss kompetensbrist inom byggsektorn, samtidigt som många av dem som nu besitter stor erfarenhet är på väg att gå i pension.


Genom att också överföra mycket av den kunskap som finns hos ett fåtal experter, uppbyggd via olika forskningsprojekt under lång tid, till dem som verkligen projekterar och bygger med trä i form av en handbok, kan ses som ett effektivt sätt att överföra kompetens. Projektet skall även vara en kunskapsöverföring mellan aktörer inom byggsektorn som t ex projektörer, tillverkare, entreprenörer och förvaltare. Projektet kan också långsiktigt höja träets anseende som material och därmed på sikt möjliggöra bättre produkter och ökat byggande med trä och därigenom borga för fortsatt avsättning av landets skogliga resurser. Handboken skall också kunna användas i utbildningssyfte.

Artikel i husbyggaren

I Husbyggaren nr 3 2008, presenteras en del av det arbete som bedrivs inom projektet. Artikeln finns nedan.

Relaterade dokument

Slutrapport

Handböcker för bl.a. Trädäck, altaner och räcken samt Trästolpar, skärmar och staket  framtagna.

Finns att beställa från SP, kontakta Cristoffer Schütze, 0910-585314, för mer information.