IT-Stöd för förbättrad råvarustyrning i sågverk, förstudie

Publicerad: 29 januari 2007

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 200.000 kr
Tidplan: oktober 07 - december 07
Projektledare: Johan Oja, SP Trätek

Frågeställning

Den svenska skogsindustrin har under senare tid närmat sig den övre gränsen för möjlig avverkning i Sverige. Det är orsakat dels av ökad miljöhänsyn, dels av att produktionskapaciteten under lång tid kontinuerligt byggts ut. Denna nya situation gör att sågverken måste flytta fokus från flaskhalsar och ökad produktion till råvaruutnyttjande och ökat värdeutbyte. Samtidigt som konkurrensen om råvaran har ökat, ökar även kundernas krav på produkterna. Andelen produkter med kundspecifika krav på egenskaper som till exempel längd, fuktkvot eller kärnvedsandel ökar ständigt. En anledning till detta är det ökade intresset för träbyggande som gör det intressant att ta fram nya eller förbättrade produkter. Exempel är krav på beständighet, hållfasthet eller specifika längder.

Att på samma gång öka råvarutnyttjandet och kundanpassningen ställer nya krav på processtyrningen. Till exempel krävs bättre verktyg för timmerklassläggningen. För sågverken innebär de kontinuerliga förändringarna i kundkrav och timmerflöden att man för att utnyttja råvaran optimalt har ett behov av att arbeta kontinuerligt med att anpassa timmerklassläggningen till de aktuella villkoren. Samma sak gäller vid förändringar i maskinparken. Behovet av ett effektivt råvaruutnyttjande förstärks dessutom av de höga råvarukostnaderna.

Dagens system för klassläggning upplevs tungarbetade och många gånger ger de en tveksam precision. Metoderna kräver stort kunnande av användaren och ett kontinuerligt arbete för att hålla sig uppdaterad med arbetsgången. Företagen inom TCN jobbar i dag på olika sätt med timmerklassläggningen, allt från sågverk som mycket sällan göra små förändringar med hjälp av enkla Excel-program till sågverk som kontinuerligt arbetar med mer komplexa program som till exempel Timberopt. I takt med att mätteknik och såglinjernas flexibilitet utvecklas så arbetar allt fler sågverk även kontinuerligt med olika sågsimuleringsprogram. Det finns alltså ofta verktyg och databaser som beskriver både timmerflödet och utfallet från utförda produktionsordrar och dessutom programvaror för att simulera sönderdelningen.

Det som inte finns är ett verktyg som baserat på timmerdatabasen kan simulera utfallet efter en ändring av timmerklasserna och sedan optimera timmerklasserna för att uppnå rätt produktvolymer på ett så effektivt sätt som möjligt (Figur 1). Behovet av ett sådant verktyg ökar än mer när sågverken överväger att gå från diametersortering till postningssortering eftersom att man då måste kunna göra simuleringar som med tillräcklig tillförlitlighet gör det möjligt att jämföra olika strategier för råvarustyrningen.

Tanken med detta projekt är därför att kartlägga vilka verktyg som används, vilka funktioner som saknas och om det är möjligt att skapa ett verktyg som kan komplettera befintliga system och kommunicera med dessa på ett enkelt sätt. Kartläggningen baseras främst på intervjuer med företrädare för sågverk och leveratörer.

Syfte

Syftet med förstudien är att undersöka om det är möjligt att utveckla ett verktyg för optimerad råvarustyrning som kopplar ihop befintliga databaser och verktyg för sågsimulering och produktionsplanering

Slutrapport