IT-stöd för timmerklassläggning

Publicerad: 9 mars 2009

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 2.020.000 kr
Tidplan: jan 2009 - juni 2010
Projektledare: Johan Oja, SP Trätek

Bakgrund

Den svenska skogsindustrin har under senare tid närmat sig den övre gränsen för möjlig avverkning i Sverige. Det är orsakat dels av ökad miljöhänsyn, dels av att produktions-kapaciteten under lång tid kontinuerligt byggts ut. Denna nya situation gör att sågverken måste flytta fokus från flaskhalsar och ökad produktion till råvaruutnyttjande och ökat värdeutbyte. Samtidigt som konkurrensen om råvaran har ökat, ökar även kundernas krav på produkterna. Andelen produkter med kundspecifika krav på egenskaper som till exempel längd, fuktkvot eller kärnvedsandel ökar ständigt. En anledning till detta är det ökade intresset för träbyggande som gör det intressant att ta fram nya eller förbättrade produkter. Exempel är krav på beständighet, hållfasthet eller specifika längder.  

Att på samma gång öka råvarutnyttjandet och kundanpassningen ställer nya krav på processtyrningen. För sågverken innebär de kontinuerliga förändringarna i kundkrav och timmerflöden att man för att utnyttja råvaran optimalt har ett behov av att arbeta kontinuerligt med att anpassa timmerklassläggningen till de aktuella villkoren. Samma sak gäller vid förändringar i maskinparken. Behovet av ett effektivt råvaruutnyttjande förstärks dessutom av de höga råvarukostnaderna. Idag är timmerklasserna ofta oförändrade från år till år. En viktig anledning till detta är att man inte har några verktyg för att i förväg utvärdera effekten av en förändring. Behovet av ett sådant verktyg ökar i takt med de allt fler specialsorteringarna baserat på längd, stocktyp eller olika parametrar uppmätta med röntgen.  

SP Trätek och LTU Skellefteå har därför på uppdrag av Träcentrum Norr genomfört förstudien IT-stöd för optimerad råvarustyrning i sågverk. Syftet med förstudien var att undersöka om det är möjligt att utveckla ett verktyg för optimerad råvarustyrning som kopplar ihop befintliga databaser, verktyg för sågsimulering och produktionsplanering. Förstudien visade att en gemensam faktor som alla intervjuade sågverksrepresentanter säger sig sakna är ett verktyg som gör det möjligt att få en helhetsbild av vad som händer när man flyttar klassgränserna i sin timmersortering. I och med att en förflyttning av klassgränser även påverkar och flyttar volymer, längder och kvalitéer skulle man gärna se ett verktyg som visar hur förflyttningen påverkar det totala utfallet av sågade produkter. Att utveckla ett sådant verktyg är därför av gemensamt intresse för samtliga sågverk som deltog i förstudien.

Syfte

Projektets syfte är att utveckla ett verktyg som gör det möjligt att i förväg analysera effekten av förändrade timmerklasser och därigenom optimera dessa med hänsyn till råvarutillgång och önskade produktvolymer.

Slutrapport

Relaterade dokument