Industriell installationsteknik

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 3.325.000 kr
Tidplan: apr 2006 - december 2010
Projektledare: Roger Lindström, Reglerteknik i Norr AB

Industriella partners i projektet

Lindbäcks Bygg AB, Finndomo AB, Setra Group AB, Martinson Group AB, Moelven Byggmodul AB.

Frågeställning och projektmål

Installationsteknik är en kärnfråga som kräver utveckling för att öka byggföretagens konkurrenskraft. Utvecklingen har gått långsamt och i dagsläget saknas industriell anpassning när det gäller såväl produkt, process och försörjningshänseende. Dagens installationssystem bör styras i en riktning med en högre grad av prefabricering, tydligt definierade processer och integrerade försörjningskedjor. I förlängningen så kommer det bli viktigt att adressera frågor om mätbarhet av media och en anpassning till de ökade kraven på energieffektiva system. Projektet syftar till att samordna de tekniska installationerna inom det industriella byggandet. I dagsläget så uppgår kostnaderna kopplade till installationer till mer än 20 % i ett projekt. Under projektets gång har en inriktning gjorts mot modularisering för att utveckla de områden som nämns ovan. Grundidén med modularisering är att dela upp större enheter som är svåra att hantera i delar som kan kontrolleras i avseende på produkt, process och försörjningskedjor. Tydliga gränssnitt definieras för att minska risken för fel både i avseende på den fysiska produkten som på utförandet av värdehöjande aktiviteter. (jfr Fordonsindustrin). Projektets legitimitet påvisas av att fem företag samarbetar för en branschgemensam utveckling.

Status

Under 2008 genomfördes en tekniktävling riktad mot landets konsulter där syftet var att hitta förslag på framtidens installationssystem. När upphandlingen avslutades hade fem förslag inlämnats, där dock inget ansågs vara tillräckligt intressant för att vidareutveckla. Gjorda undersökningar pekar på att makten finns hos installationsbranschen i form av underentreprenörer och grossister, vilket gör att byggarna hamnar i en beroendeställning som behöver ändras. Projektgruppen har beslutat att fortsätta utvecklingen på egen hand och kommer i nuläget att fokusera på följande områden:

  • Vertikal och horisontell skarvteknik. Dimensionsbestämning. Omfattar ej svagström (El/Tele/data, som ansågs utvecklas mot trådlösa system)
  •  Mätning av media. Hitta system som är gemensam för företagen i gruppen. Därmed minska beroendet mot konsulter. Teknik finns men hur blir det när hela systemet omfattas. Även gemensamt mätningssystem behövs som sedan kan placeras där det passar bäst för de olika företagen. Mätning ska kunna göras av samtliga media men kunna justeras efter behov. Innebär den ökade strålningen ett problem? Internet kan användas för avläsning.
  • Energifrågan med krav på effektiva system kommer också att finnas på agendan.

Forskningsinriktning

Den akademiska inriktningen syftar till att hitta en teoretisk modell för installationer inom det industriella byggandet. Modellen kommer att hämta inspiration från industriell produktmodularisering och teori från industriella produktionssystem. Vidare kommer frågor om produktionskontroll och integration av försörjningskedjor (materialleveranser, underentreprenörer, etc.) att beaktas.

Information om projektet

Martin Lennartsson. E-post: martin.lennartsson@ltu.se Telefon: 0920-49 29 67

Slutrapport

Relaterade dokument