Konstruktionsoptimering av höga trähus, del 1

Publicerad: 29 januari 2007

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 2.600.000 kr
Tidplan: januari 2007 - december 2009
Projektledare: Willhelm Risberg, Lindbäcks bygg

Frågeställning

Dagens byggtekniska och brandtekniska lösningar är gångbara, men på intet sätt optimala. Den kostnadspress som finns i branschen ställer ett tydligt krav på kontinuerlig utveckling för att hävda sig i konkurrensen. Att strategiskt planera vilka delar i byggsystemet som ska ersättas, bytas ut eller förändras kräver investeringar och ett långsiktigt tänkande – den bottenplatta som utgjorde stommen i en Volvo på 90-talet må vara effektiv men passar inte till dagens bilar som har andra kundkrav.

Projektets syfte och industriella relevans

Projektets syfte är att ta fram en optimeringsmetod - ett systematiserat beslutsstöd - som tydligt visar konsekvenserna av olika byggnadslösningar på systemets kostnader, brandtekniska krav, stomstabilisering och rörelser. Optimeringsmetoden skall hantera de diskreta mängder av data som byggmaterial utgör (t.ex. finns endast träreglar med vissa mått), men skall också kunna användas för kravställande på nya komponenter vid produktutveckling.

Projektets industriella mål är att:
1. Sänka kostnaderna för byggsystemet med 10% genom att
2. Utveckla en optimeringsmetod för träbyggsystem som ger en vidare-utveckling av byggkomponenter (träbjälklag och väggar) så att ett optimalt byggsystem erhålls med förutsägbara prestanda gällande brandskydd och stomstabilisering.

Detta projekt bidrar således med att effektivisera nuvarande träbyggsystem. Projektet hämtar sin empiri med tyngdpunkt i trävolymbyggnadstekniken, men metoden kommer att vara applicerbar även för andra träbyggsystem.
3. Projektet kommer också att leda till en långsiktig byggteknisk utveckling för träbyggande i syfte att öka byggteknikens marknadsandelar.

This page has partly been translated by a translation robot. We are not liable for any inaccuracies or problems that may be caused by this translation robot. We apologize for any eventual inconvenience caused by this method. We would also appreciate your notification on any misinterpretations.

Denna sida har delvis översatts med hjälp av en översättningsrobot. Vi tar inte ansvar för eventuella felaktigheter eller problem som kan ha orsakats av denna översättningsrobot. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter till följd av denna metod. Vi vill gärna bli uppmärksammade på felaktigheter eller bristfälligheter i översättningen.