Loggning och optimering av timmerhantering

Publicerad: 12 februari 2008

Område: Mätteknik och processtyrning för kundorderstyrd produktion i sågverk
Budget: 904.000 kr
Tidplan: jan 2008-dec 2008
Projektledare: Carl G Lundahl, Luleå tekniska universitet

Bakgrund

Vid Martinsons sågverk i Bygdsiljum finns sedan januari 2007 systemet GPS-Timber för hantering av timmerlagret med hjälp av truckdatorer, GPS och WLan. Huvudsyftet med systemet är idag att ge truckförarna information och systemstöd så att felläggning av timmer, i vältor och på sågbord, förhindras. Systemet utgör också en grund för att jobba vidare med utveckling av timmerhanteringen.


GPS-Timber kan, sedan hösten 2007, utökas med en modul för aktivitetsloggning som gör att man i detalj kan följa och analysera vad som händer runt timmerhanteringen. Detta ger ett effektivt verktyg för att utvärdera ändringar i strategi, maskinpark, timmerklasser, skiftscheman etc.


I dagsläget finns det bristfällig eller ingen information om hur mycket tid de olika aktiviteterna tar. Vid de flesta sågverk är timmerplanen idag statisk (timmerklasser har fasta vältplatser). Detta innebär förmodligen att det utrymme man har för timret, samt maskinerna inte utnyttjas optimalt. Även inmätningsstationen används oftast med fasta fack och timmerklasser.

Syfte, mål och begränsningar

Målet är att minska mängden transportarbete och på det sättet minska både dieselförbrukning (koldioxidutsläpp), maskinslitage och frilägga tid för truckförarna.


Projektet ska med hjälp av aktivitetsloggning och simulering hitta en eller flera förbättringsåtgärder som först testas teoretiskt i en simulator men som sedan genomförs och verifieras i den verkliga produktionen. Projektets mål är att skapa en faktabaserad kunskapsbank omkring sågverkens timmerhantering samt ett simuleringsverktyg. Det slutliga modellverktyget ska kunna anpassas, konfigureras och fritt användas av sågverk knutna till TCN även efter projektets slut. Detta ger respektive sågverk möjlighet att kunna utvärdera olika strategier för timmerhanteringen.


Storlek och placering av vältorna på timmerplanen kommer att utvärderas. Simuleringsmodellen byggs upp av generella moduler som anpassas till det aktuella värdsågverket.


Projektet omfattar aktiviteter och fysisk layout från och med att timmerbilarna levererar sin last, till och med sågens timmerbord. För att minska komplexitet i modell och analys antas en statisk facklayout vid inmätningsstationens timmerbana. Om behov uppstår kan modellen senare ändras för att simulera scenarios där effekter av dynamisk facktilldelning kan utvärderas.

Projektet begränsas tidsmässigt till 1 år med planerad start januari 2008. Beroende på vilka resultat som simuleringarna ger och beslutade åtgärdsförslag kan en eller flera förbättringsåtgärder komma att genomförs och utvärderas.

Industrirelevans

Projektet förväntas påvisa på den förbättringspotential som finns kring timmerhanteringen utan att sågverken tvingas bygga om eller väsentligt förändra befintlig anläggning.
En effektiv och korrekt timmerhantering ger även möjligheter att minska förluster och störningar i sågprocessen.

Slutrapport

Relaterade dokument