Processanpassning, del 2

Publicerad: 12 februari 2008

Område: Ökad beständighet hos utomhusprodukter ovan mark
Budget: 920.000 kr
Tidplan: feb 2008 - feb 2009
Projektledare: Thomas Wamming, SP Trätek

Syfte och målsättning

Syftet med projektet är detsamma som det tidigare furuprojektet att kunna definiera, separera och därmed kunna leverera funktionsbeständiga träprodukter. Målet är att med rätt torkningsprocess skapa en beständigare produkt för paneler, råspont, konstruktionsvirke och limträ. Projektet ska sammanställa resultat från högtemperatur- och värmebehandlingsprojekt och komplettera det med ny kunskap som har fokus mot beständighet och effektivt processflöde.

Träslaget gran ska inte påverkas negativt under torkningsprocessen. Projektet ska ta reda på om anrikning av näringsämnen på ytan förekommer vid torkning av gran. Om det gör det, så ska en metod arbetas fram som med höga temperaturer förändrar strukturen på näringen så den inte är grogrunden för mögel.
• Mer kunskap om hur torkningsklimatet påverkar beständighetsfrågor på gran.
• Reducerad mögelrisk på råspont och paneler gjorda av bräder med temperaturbehandling.
• Hyvling och klyvningens påverkan på ytans beständighet.

Industrinytta

Kunder som vill köpa virke ska ha möjlighet att få en produkt som är anpassad till ändamålet. Miljö- och sunda hus debatten skapar oro för trä när det används på fel sätt. Vinnova har godkänt pengar till ett projekt som heter ”Framtidens trähus”. Projektet skall undersöka vilka konsekvenser energibesparing och miljötänkande får på ett hus som gör att mer omfattande förändringar inom byggtekniska frågor måste göras. Projektet stöder framtagandet av en lösning till ett omdiskuterat mögelproblem på råspont i carportar och kallvindar.

Slutrapport

Relaterade dokument