Rekommendationer för reducering av fläkthastighet vid virkestorkning

Publicerad: 18 februari 2010

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 400.000 kr
Tidplan: februari - december 2010
Projektledare: Thomas Wamming, SP Trätek

Bakgrund

Energi- och miljöfrågor är mycket viktiga för sågverken. Torkningsprocessen är sågverkens mest energikrävande delprocess och kräver både värme och elenergi. Av den energi som krävs för att producera en färdig träprodukt står torkningen för cirka 70 %. När man specialstuderar sågverkens elförbrukning är det torkarnas cirkulationsfläktarna som är den största förbrukaren De senaste åren har motorstyrkan på cirkulationsfläktarna ökat markant och kan vara upp till 90 kW i en stor kammartork.

Anledningen till att sågverken installerar kraftiga fläktar är att man vill ha en flexibel kammartork där det går att torka både plank och bräder med stor variation i ingående fuktkvot. Vid torkning av virke med lägre ingående fuktkvot behövs inte de höga luftflödena och därmed kan fläktarnas varvas ned redan från början av torkningsprocessen, med lägre energiförbrukning som följd. Anledningen till att man vill ha hög lufthastighet är att säkerställa att temperaturfallet inte blir för stort. Risken för detta är störst under den del av torkprocessen när det fria vattnet ska förångas. Följaktligen kommer en felaktig nedvarvning av fläktarna att äventyra den slutgiltiga kvalitén på den torkade varan, med höga kvalitetsbristkostnader som följd. Det finns med andra ord en risk att man förlorar mycket mer på felaktiga varor än vad man kan spara på lägre energiförbrukning.

Det är därför viktigt att ta fram kunskap och rekommendationer för hur man reducerar fläkthastigheten utan att riskera torkresultatet.

Syfte och målsättning

Syftet med projektet är att ta fram kunskap om både fördelar och nackdelar vid reducering av fläkthastigheten i kammartorkar och att ge en helhetsbild av såväl potentiell energibesparing som riskerna för att man genererar kvalitetsbristkostnader. Målet är att kunna ge rekommendationer om hur man styr fläkthastigheten så att energiförbrukningen per producerad volym minskar utan att torksatsens slutresultat påverkas negativt.

Industrinytta

Vinsten med att varva ner motorerna är skillnaden i pris mellan elenergi och bioenergi eftersom att värmen som bildas av fläktarna måste ersättas med bioenergi. För att bedöma den ekonomiska nyttan krävs en helhetsbild av hur reduceringen av fläkthastigheten kan göras utan att slutresultatet blir sämre, eller att torkningstiden måste förlängas på grund av för hög slutfuktkvot eller ökad spridning av fuktkvoten i blåsdjupet. Kunskapen om vilka typer av produkter som är lämplig för fläktreducering är viktig för att undvika kvalitetsproblem. Om torktiderna är korta finns det inte något utrymme för nedvarvning ur kvalitetssynvinkel. På samma sätt är potentialen liten om det är höga kvalitetskrav på torkresultatet.

Slutrapport

Relaterade dokument