807 Robotar i träindustrin, förstudie

Publicerad: 13 september 2011

Syftet med denna förstudie är att sammanställa tekniknivå och industriella exempel på robotar i komplexa produktionsmiljöer där avancerad situationsanpassning krävs exempel kan vara robotar i samverkan med truckar eller robotar som problemlösare i transportsystemet.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 190 000 kr
Tidplan: januari - september 2011
Projektledare: Jan-Erik Andersson, SP Trätek

Bakgrund

Målet med denna förstudie är att sammanställa möjligheter av att nyttja robotar i Sågverks-industrin och övrig träindustri. Idag kommer nya bestämmelser kring säkerhet runt robotsystem i produktionsprocesser som underlättar design och praktiskt genomförande med mindre behov av mekaniska skydd. Kombinationen 3D kameror och robotar gör det möjligt att skapa system som kan utföra operationen i processen som idag måste utföras av människor. Idéer har lyfts fram som handlar om hantering av truckströn, strön och brötar i produktionen med hjälp av modern robotteknik. LTU har även på gång en ramprogramsansökan som handlar om lagning av limträprodukter (kådlåpor, döda kvistar etc.) med hjälp av robotteknik.

Syfte, mål och avgränsningar

Syftet med denna förstudie är att sammanställa tekniknivå och industriella exempel på robotar i komplexa produktionsmiljöer där avancerad situationsanpassning krävs exempel kan vara robotar i samverkan med truckar eller robotar som problemlösare i transportsystemet.

Målet är att ta fram tre exempel som visar på möjligheter att genomföra ett robotprojekt på sågverk/träindustri baserat på 3D sensorteknik och/eller multisensorteknik i kombination med en/flera autonoma robotar.

Avgränsning är att enbart studera befintliga lösningar inom andra industrigrenar eller pågående parallella utvecklingsprojekt.

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg