Sprickor i konstruktioner, utomhusexponering, optimering och simulering

Publicerad: 13 februari 2008

Område: Beständighet hos träprodukter
Budget: 3.255.000 kr (från TCN, totalt 5.680.000)
Tidplan: 2008-2012
Projektledare: Anna Pousette, SP Trätek / Mats Ekevad Luleå tekniska universitet

Syfte, mål och avgränsningar

Syftet är att ta fram kunskap om sprickbildning och nedbrytning i träkonstruktioner för olika påverkande faktorer. Projektet ska ge underlag för livslängdsbedömningar och optimeringar av träkonstruktioner i utomhusmiljö. Visionen är ett ingenjörsverktyg för beräkning av bärförmåga och livslängd för konstruktioner som funktion av tiden och med hänsyn till olika förhållanden, bl.a. sprickbildning och fuktvandring. Försöksperioden för utomhus-exponeringen bör vara lång för att kunna följa provobjektens utveckling, och det här inledande projektet kan behöva följas av fler projekt.


Ett mål är att ta fram rekommendationer för inspektioner av bärande utomhuskonstruktioner av trä, med anvisningar om hur man mäter och bedömer sprickor samt uppskattar resterande livslängd och underhåll. Ett annat mål är att försöken ska ge underlag för simuleringsmodeller och livslängdsberäkningar för bärande träkonstruktioner i utomhusmiljö ovan mark. Simuleringar ska ge svar på hur sprickutvecklingen sker och vilken betydelse sprickorna har för styvhet och bärighet. Ett tredje mål är att undvika sprickor i träkonstruktioner genom bra utformning med hjälp av optimering med FEM-simulering, vilket även utförs på icke bärande konstruktioner (trätrall, paneler etc.).

Industrinytta och forskningsrelevans

Industrinyttan av projektet är stor, eftersom osäkerheten hos beställare och projektörer kan minskas när det gäller hur trä fungerar i utomhuskonstruktioner och hur lång livslängden verkligen är. Simuleringar av spårning i syfte att minimera antalet sprickor och ta fram bättre produkter kan leda till ökad användning av trä till olika konstruktioner. Det finns stor forskningsrelevans i projektet, och det pågår även en del arbete ute i världen med att ta fram beräkningsmodeller för träprodukters beständighet.

Rapporter

Referenslista

Linde Sara (2010), Fältmätningar av limträbalkars elasticitetsmoduler - utvärdering av tre mätmetoder, Examensarbete, Institutionen för geovetenskaper, Byggnadsteknik, Uppsala universitet

Dagbro Ola, Spår i paneler (2009) Träcentrum Norr rapport.

Lucas Molinari (2010) Old Wooden Bridge Beams Study of their evolution

Pousette, Anna, Sandberg, Karin (2007). Träbalkar och trästolpar i utomhusförsök - planering och utplacering, SP Rapport 2007:35

Woodbuild rapport, intern projektrapport om fuktmätningar mm

Pousette, Anna, Sandberg, Karin (2010). Outdoor tests of timber beams and columns Proceedings of the International Conference Timber Bridges: ICTB2010, Trondheim, Norway, sid.169-178, ISBN 9788251926805.

 

Kommande

Sandberg Karin, Pousette Anna, Nilsson Lars-Olof (2011), Moisture conditions in coated glulam beams and columns during weathering, konferensbidrag till International Conference on Durability of Building Materials and Components, Porto- Portugal, April 12th-15th, 2011

Sandberg Karin, Dahlquist Simon, Pousette Anna (2011), Wireless in situ measurements of moisture content and temperature in wood constructions, konferensbidrag till International Conference on Durability of Building Materials and Components, Porto- Portugal, April 12th-15th, 2011

 

Elevarbeten

Simon Niva (2008), Lämpliga ljuskällor för att synliggöra sprickor i limträ, Elevrapport.

Kirill Mostalygin, (2011) Surface checks in gluelam beams

Ekatarina Cherepanova (2011) Relationship between manually measured and CT-measured cracks.