Utveckling av större limmade träkonstruktioner

Publicerad: 25 oktober 2006

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 1.800.000 kr
Tidplan: aug 06 - jan 08
Projektledare: Greger Lindgren, Martinssons Byggsystem
Projektansvarig utförare: Anders Gustafsson, SP Trätek

Frågeställning

Användningen av flerskiktslimmade skivor i bärande konstruktioner har ökat under de senaste fem åren. Flerskiktslimmade skivor av trä byggs upp av brädor i flera skikt. Brädornas kvalité och placering i tvärsnittet påverkar skivans egenskaper. Det ger stora frihetsgrader att skapa olika lösningar på tvärsnittets uppbyggnad baserad på fördelaktigaste ingående material i beaktande av mängd, kostnad och kvalité. Beräkningsmodeller och ingående materialparametrars påverkan på bärighet och styvhet bör därför verifieras och vidareutvecklas för att nå en optimal anpassning och användning av ingående träråvara.

Projektet kommer även att fokuseras kring tre huvudområden. Stora limförband, inlimmade skruv i utomhuskonstruktioner och beräkningsmetoder för infästningar av stolpar. Samtliga frågeställningar har utgångspunkt från konkreta problemformuleringar vars svar inte fås via handböcker och andra beräkningshjälpmedel.

Projektets syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa bättre underlag för konstruktiva lösningar för stora limmade konstruktioner för olika miljöer. Det för att stärka kunskapen kring limmade konstruktioner och öka möjligheten att använda större limmade komponenter i byggandet.
- Bestämning av karakteristiska egenskaper för flerskiktslimmade skivor samt verifiering och anpassning av beräkningsmodeller för flerskiktslimmade skivor.
- Analys och sammanställning av befintligt arbete samt skapande av riktlinjer och modeller för specificerade detaljer för limmade konstruktioner

Industrinytta

Genom att utveckla och förbättra möjligheten att styra uppbyggnaden av flerskiktskivor samt öka kunskapen om större limmade konstruktiva lösningarna får industriföretagen ökad konkurrenskraft avseende:
- Anpassning för nya användningsområden
- Ökad förädlingsgrad av produkter och råvara
- Ökad teknisk kunskap i företagen

Resultat

Relaterade dokument