Verifiering av brandmotstånd genom fullskaleprovning, massivträ

Publicerad: 9 mars 2009

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 875.000 kr
Tidplan: februari 2009 - november 2009
Projektledare: Anders Gustafsson, SP Trätek

Bakgrund

Nya möjligheter att bygga flervåningshus i trä kom i Sverige när Boverket utfärdade nya byggregler 1994. Därmed skapades förutsättningarna för utveckling av nya konstruktioner för flervåningshus i trä. Utvecklingen av brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner har pågått och pågår i en rad olika projekt. Anpassning och nya beräkningsmetoder kräver dock verifiering genom provning. Jämförande provning kan till exempel ske med mindre delar av en konstruktion.  Jämförande provningar ger svar på bland annat inbränningshastigheter, temperaturer och viss mån bärighet under brand. Fullskaleprovning krävs dock för att få en helhetsbild och speciellt för komplexa bärande konstruktioner. Det finns även länder och beställare som kräver fullskaleprovningar för godkännande av bärande komponenter/element.

Standardiserade provningar av fullskaleprovning av väggar och bjälklag skall ske under belastning och har enbart gjorts för träregelstommar. För massivträstommar baseras nuvarande beräkningsmetoder på jämförelser med icke korslimmade skivor och helt solida skivor. I en jämförelse med helt solida skivor kan korslimmade produkter förväntas få betydligt lägre tillåten last på grund av att horisontella skikt enbart blir indirekt lastbärande i brandlastfallet. Skiktens placering, tjockleken och eventuella håligheter påverkar resultaten och för att kunna förutsäga olika tvärsnitts hållfasthet under brand krävs goda verifierade mätvärden för att beräkna hållfastheten.

Inom pågående projektet ”Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner” ska beräkningsmetodiken inom Eurokod 5 vidareutvecklas och projektet bedrivs genom en kombination av experimentella studier i modellbrandugn och beräkningar. För att verifiera beräkningsmodellerna fullt ut krävs även instrumenterade fullskaleprovningar.

För lägenhetsskiljande väggar kan hela konstruktionen beräknas ingå som brandavskiljande under förutsättningen att inget fortskridande ras uppkommer om delar av väggen brinner bort. Det innebär att om lastöverföring kan ske genom specialanpassade beslag/upplagsbalkar mm. vilket ökar förutsättningarna, ur brandsynpunkt, för enklare uppbyggnad av lägenhetsskiljande väggar. 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stödja träbyggandet att få användbara verktyg för att kunna med större exakthet beräkna träkonstruktioners bärande och avskiljande förmåga vid brand. 

Målet för föreliggande projekt är att skapa underlag för verifiering av beräkningsmodeller för konstruktioner vid brand samt att vara ett stöd till industriparter för verifiering av sina produkter.

Slutrapport

Relaterade dokument