Hoppa till innehållet

166410 Förbättrad ljudisolering i modulbyggda träkonstruktioner, del IV

Publicerad: 14 september 2011

Projektets målsättningar är:
- Utveckla lösningar som konsistent klarar ljudklass B. - Utveckla lösningar som klarar att byggas i 6 (och ev fler) våningar. - Optimera utförandet av vibrationshämmande isolatorer mellan våningar. - Finna samverkansmöjligheter mellan volymbyggnads-systemet och massivträ-systemet.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 830 000 kr
Tidplan: januari 2011 - december 2012
Projektledare: Fredrik Ljunggren, Luleå tekniska universitet

Bakgrund

Lättbyggnadsteknik i trä lämpar sig väl för industriell produktion med givna fördelar. Idag finns principiellt två olika modulvarianter; volymmoduler som normalt baseras på skivor och trä/limträbalkar samt platta moduler som kan baseras på limträkonstruktioner eller skivor och reglar/lättreglar. Byggsystemen har länge haft svårt att uppfylla krav beträffande ljud och brand, medan det numera framförallt är ljudisoleringen som behöver finslipas. I flera fall klarar byggnaderna ljudklass B (i undantagsfall även klass A), men marginalerna är fortfarande för små, vilket gör att ljudisoleringen ibland inte når upp till ställda krav. I sådana fall blir det dyra förbättringsåtgärder som måste vidtas i efterhand. Erfarenheterna pekar på att de hus som klarar moderna krav på ljudklass B, där låga frekvenser tas hänsyn till, ger nöjda hyresgäster. Denna slutsats är dock inte vetenskapligt bevisad varför det kommer att bli en av de frågor som ska utredas i AkuLite-projektet. De svaga punkterna hos de olika byggsystemen är något olika. De traditionella skiva-balk-systemen har fortfarande ofta problem vid låga frekvenser och genom flanktransmission. De tyngre och styvare massivträ-systemen samt de lätta och styva lättregel-systemen har oftast mindre problem vid låga frekvenser, men däremot större problem vid högre frekvenser där flanktransmissionen dominerar.

Bra ljudegenskaper är av yttersta vikt för att ge full acceptans för träkonstruktioner, men samtidigt måste kostnaderna hållas i schack. Bra lösningar blir lätt dyra lösningar och bostadsmarknaden är kostnadskänslig, varför lösningar måste göras kostnadseffektiva. Lösningar som är både bra och kostnadseffektiva kostar däremot tid och avancerad teknik att utveckla.

Avdelningen för Ljud och vibrationer har i det pågående projektet del III tillsammans med Lindbäcks, Martinsons och Thyréns (tidigare ÅF Ingemansson), vidareutvecklat konstruktioner som oftast uppfyller ljudklass B. Däremot finns mer att göra för att verkligen säkerställa ljudklass B; att förbättra isoleringen vid låga frekvenser, minska flanktransmissionen och för att kostnadseffektivt isolera våningsplanen.

Den fortsatta forskningen och utvecklingen blir nu att utveckla koncepten för att fungera även för byggnader med sex våningar (eller ev fler), samt att utveckla metodik för att hantera de låga frekvenserna.

Projektets fokus och målsättning är:

- Utveckla lösningar som konsistent klarar ljudklass B, oavsett rumsplanering och våning

- Utveckla lösningar som klarar att byggas i 6 (och ev fler) våningar

- Optimera utförandet av vibrationshämmande isolatorer mellan våningar

- Finna samverkansmöjligheter mellan volymbyggnads-systemet och massivträ-systemet.

Projektets långsiktiga målsättning fortsätter i linje med pågående arbete:

a) Industritillämpning – att modifiera befintliga och ta fram nya innovativa och kostnadseffektiva konstruktionslösningar som ska möjliggöra en garanterad ljudisolering enligt klass B för samtliga plan i flervåningshus med sex eller fler våningar byggda i såväl massivträ-baserade som volym-baserad konstruktioner. Dessutom ska husen bättre motsvara de subjektiva kraven på ljudisolering.

b) Kunskapsbyggnad (för att uppnå ovanstående) – att utifrån uppmätta data, litteraturstudier, nya mätningar och beräkningar uppnå en fördjupad kunskapsnivå över hur volymmodul-system och massivträ-konstruktioner fungerar avseende ljud och vibrationer. Dessutom är det viktigt att skapa bättre kunskap om vad som skapar subjektiv acceptans av ljud i bostäder byggda i lättbyggnadsteknik.

Samverkan med det nationella FoU-programmet AkuLite

Sedan 2007 har en nationell samling skett runt byggnadsakustisk forskning rörande träbaserade huskonstruktioner. Projektet har ett brett deltagande från såväl industri som samtliga universitet med aktiviteter rörande ljud och vibrationer i trähus. Projektet stöds av Vinnova och Formas mot att industrin motfinansierar. Företagsdelen i de sökta TCN-medlen räknas som motfinansiering och på detta sätt växlas TCN´s företagsmedel upp.

Tidigare projekt inom området

Slutrapport

vänster - skarm färg (JPG).jpg