703 Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D- och röntgenteknik – Del 6

Publicerad: 20 maj 2014

Syftet med projektet är dels att till en bredare krets inom industrin sprida kunskap om de forskningsresultat som framkommit inom TCN:s röntgeninriktade projekt, och dels att gå vidare med utvecklingen av stocksortering baserat på kombinerad 3D- och röntgenteknik.

Område: Mätteknik, processtyrning och produktion av träkomponenter och träprodukter
Budget: 800 000 kr
Tidplan: februari - december 2014
Projektledare: Olle Hagman, LTU

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund

Ett av de första projekt som startades inom TräCentrum Norr var Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D- och röntgenteknik. Det ursprungliga projektet innehöll tre delprojekt, varav det första beviljades hösten 2005. Under 2009 och 2011 förlängdes projektet genom tillägg av ytterligare två delprojekt. Det femte delprojektet fungerade också som TCN:s industriella medfinansiering i det europeiska projektet CT-Pro.

Projektet har varit mycket framgångsrikt och levererat en rad värdefulla resultat och algoritmer, varav flera har implementerats industriellt. Några av resultaten:

  • Programvara som sorterar timmer baserat på variabler från både 3D- och röntgen­mät­ram. Används på SCA Munksund sedan 2007.
  • Algoritmer för gångvägskompensation ger bättre kontrast i röntgenbilderna. För två­riktningsröntgen fungerar dessa utan koppling till 3D-ram. Finns nu i drift för RemaSawcos tvåriktningsröntgen.
  • Förbättrade algoritmer för kärnvedsdiameter i både furu och gran. Mätfelet har minskats med omkring två tredjedelar och standardavvikelsen är nu ca 5 mm för furu och 9 mm för gran.
  • Förbättrade algoritmer för torrdensitet, förklaringsgraden förbättrades från ungefär 0.3 till 0.75 för gran. För furu erhölls liknande resultat.
  • Genom projektets funktion som medfinansiering till CT-Pro har projektet också bidragit till utvecklingen av en industriell röntgentomograf. TCN-bidraget användes för att utvärdera olika produktionsstrategier för denna typ av skanner. Bland annat erhölls en höjning av värdeutbytet på 6% vid rotationsoptimerad inläggning i sågen, både för Nordiskt trä och INSTA 142.

Syfte/mål

Syftet med projektet är dels att till en bredare krets inom industrin sprida kunskap om de forskningsresultat som framkommit inom TCN:s röntgeninriktade projekt, och dels att gå vidare med utvecklingen av stocksortering baserat på kombinerad 3D- och röntgenteknik. De exakta målen för projektet kommer att sättas i samarbete med industrin. De områden som är aktuella att jobba med är:

  1. Temadag om röntgen
  2. Få algoritmerna för gångvägskompensation att fungera i industriell drift även för 1-riktningsmätramar
  3. Verifiera och vid behov modifiera metoden för årsringsbredd
  4. Utveckla metoder för att detektera fler stockegenskaper, t ex förekomst av sten, metall, tjurved och röta
  5. Utveckla fler produktionsstrategier där röntgenmätramarna ger ett mervärde

Relaterade projekt

LST BD REG AC.jpg