712 Limträfasader del 2

Publicerad: 8 oktober 2014

Projektets syfte är skapa grundläggande förutsättningar för produktifiering av limträpanel med en ytbehandling som ger en optimal prestanda och funktion.

Område: Trämaterialutveckling
Budget: 400 000 kr
Tidplan: februari - juni 2015
Projektledare: Karin Sandberg, SP Trä

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund

För att öka träets konkurrenskraft som fasadpanel på flervåningshus i trä behövs betydligt längre underhållsintervall än 8-10 år som är vanligt idag. Uppskattningsvis kan man som bäst uppnå 15 års underhållsintervall. För att komma vidare i utvecklingen och klara minst 20 års underhållsintervall och visa att en träfasad är lämplig för flervåningshus med önskemål på långa underhållsintervall behövs det ytterligare krafttag. I genomfört projekt ”Limträpaneler” har dimensionsstabiliteten utvärderas för olika paneltyper. Syftet med att undersöka dimensionsstabiliteten var att ta fram underlag och data för ha en gemensam utgångspunkt för att diskutera krav på trä och färg. För att få hållbar målad träfasad med långa ommålningsintervall är det en fördel om materialet är stabilt. Rörelserna skadar färgskiktet så att man får uppfuktning och problem med livslängden. Limträpanel antas vara bra fasadmaterial för att få små rörelser utan att använda modifiering av träet. Nästa steg är att undersöka lämpliga färgsystem som kan bidra till att nå uppsatta mål.


Utmaningen är komplex eftersom det finns flera möjliga sätt att kombinera trämaterial och färger. Parametrar viktiga att bedöma när det gäller livslängd och underhållsintervall är risk för röta och mögel, estetiska parametrar, form färgnyans etc. En annan utmaning i ett andra steg är att inrymma krav om brandtålighet utifrån gällande normer (Brandkrav enligt Boverkets Byggregler, BBR 19). Även metoder för att bedöma/utvärdera/prediktera ommålningsintervall måste ingå. En annan väsentlig parameter är bedömningen av ommålningsbarhet inkluderat erforderlig fasadpreparering.

Avgränsningen till Limträpaneler ses som ett första steg för målet att generellt skapa bättre förutsättningar för trä i fasadpaneler för flervåningshus.

 

Syft och mål

Visionen är en träfasad med minst 20 års underhållsintervall.

 

Syftet är skapa grundläggande förutsättningar för produktifiering av limträpanel med en ytbehandling som ger en optimal prestanda och funktion.

Delmål;

  • Bestämma vilka färgsystem som skall ingå i undersökningen och vilka färgtyper som skall testas.
  • Testa färg i accelererade miljöer enligt tillgängliga testmetoder
  • Utomhusexponera prototyper av paneler av limträ med ett antal färgkombinationer,

Utifrån behov framta råd och rekommendationer hur produkten ska tillverkas för att uppnå optimalt långa underhållsintervall t.ex. typ av egenskaper på materialet, utformning, färgsystem, färgmängd, applicering, kulör.

Relaterade projekt

LST BD REG AC.jpg