Illustration: Fredrik Persson

806 Processuppföljning i sågverk

Publicerad: 2 september 2011

Projektets syfte är att: - Utveckla metoder för kontinuerlig uppföljning av mått och sågsöm. - Utveckla och testa utrustning för mätning av sågsöm med lasertriangulering - Studera sambandet mellan stockkrök (tjurved) och måttnoggrannhet På basis av detta utarbeta rekommendationer hur dessa stockar skall hanteras i processen.- Studera sambandet mellan mått, måttvariationer och formfel före och efter torkning. På basis av detta utarbeta rekommendationer för optimal måttinställning i sågen med hänsyn till efterföljande hyvling.

Område: Mätteknik och processtyrning
Budget: 1 120 000 kr
Tidplan: januari 2011 - december 2012
Projektledare: Anders Grönlund, Luleå tekniska universitet

Bakgrund

På moderna sågverk finns idag en mängd mät- och avsyningsutrustningar främst för styrning av de olika delprocesserna men de finns även utrustningar vars primära uppgift är att mäta hur bra olika delprocesser har genomförts. Till den första kategorin hör 3D-mätramar, blekesmätare i såglinjen och avsyningsutrustning vid kantverk, i råsortering, justerverk samt vidareförädling. Till den senare kategorin hör blekesmätare för kontroll av inläggningsnoggrannhet i första sågen, mätsystem för mätning av råmått efter delningssågen och system för uppföljning av driftstörningar.

Vid diskussioner i mätteknikgruppen har man varit överens om att behovet av en bra processuppföljning hela tiden ökar i takt med att flödet ökar och att processen blir alltmer komplex. Hur bra olika utrustningar fungerar är dock inte fullständigt känt och vad som bör ingå i ett bra processuppföljningssystem är ej heller klart.

I det av VINNOVA finansierade projektet ”Mera virke - mindre spån” antyder våra provsågningsresultat att det på många sågverk finns en potential att minska sågbladstjocklekarna relativt mycket. Våra analyser tyder på att för ett verk med en årsproduktion på 200000 m3 ligger den ekonomiska potentialen på ca 5 – 10 miljoner/år.

Motfrågan från de i projektet deltagande sågverken är; ”Det där är ju bara några provsågningar går det att genomföra i dagligdrift?” Eftersom denna fråga är helt berättigad har vi nu startat en grupp med fyra TCN sågverk som under en längre tid skall genomföra en systematisk driftuppföljning där man stegvis och i väl dokumenterade former skall minska klingtjocklekar till en ur alla synpunkter hållbar nivå (utbyte, driftsäkerhet). Svagheten med detta system är att mått och sågsöm (det trappsteg som bildas mitt på enplanka om inte motstående sågblad möts på ett bra sätt) måste mätas manuellt. För att uthålligt kunna genomföra dessa uppföljningar krävs att man kan samla data på ett automatiskt sätt genom att antingen vidareutveckla befintlig utrustning eller genom utveckling av ny utrustning.

I projektet "Mera virke – mindre spån" antyder våra resultat att den ingående råvarans kvalitet främst i form av krök och tjurved påverkar måttnoggrannheten. Ett system som kopplar ihop måttnoggrannhet med stockkrok skulle helt klart ge bättre processtyrningsmöjligheter.

Vi har också i projektet "Mera virke – mindre spån" funnit att krympningsvariationerna är större än de uppmätta sågvariationerna på de studerade verken. Hur mått och måttvariationer efter torkning återspeglar måtten före torkning är därför intressant att studera för att på ett säkert sätt kunna optimera måttinställningarna i sågen. I detta sammanhang skall även inverkan från formfel efter torkning studeras.

Syfte, mål

Projektets syfte är att:

• Utveckla metoder för kontinuerlig uppföljning av mått och sågsöm.

• Utveckla och testa utrustning för mätning av sågsöm med lasertriangulering

• Studera sambandet mellan stockkrök (tjurved) och måttnoggrannhet På basis av detta utarbeta rekommendationer hur dessa "besvärliga" stockar skall hanteras i processen.

• Studera sambandet mellan mått, måttvariationer och formfel före och efter torkning. På basis av detta utarbeta rekommendationer för optimal måttinställning i sågen med hänsyn till efterföljande hyvling
 

Rapporter

vänster - skarm färg (JPG).jpg