Hoppa till innehållet

817 AkuLite

Publicerad: 24 augusti 2012

TräCentrum Norr bidrar med medfinansiering till Vinnova-projektet AkuLite Syftet är att identifiera vilka speciella utmaningar det finns gällande ljudmiljön i bostadshus med lätta konstruktioner. De mät- och beräkningsmetoder som idag används vid projektering och efterkontroll av byggnader är utvecklade för tunga konstruktioner, t ex av betong. Praktisk erfarenhet har visat att flera av metoderna inte är direkt tillämpbara på lätta konstruktioner med tillförlitliga resultat.

Område: Industriellt träbyggande
Budget: 800 000kr
Tidplan: januari 2011 - december 2012
Projektledare: Anders Ågren, LTU 

Sammanfattning

Flervåningshus med lätt stomme blir allt vanligare. Drivkrafter är hållbarhet, industrialisering och kostnadseffektivitet inom byggsektorn. Ljud- och vibrationsstörningar hos de boende kan dock förekomma, trots att kraven i byggreglerna uppfylls. Ljud- och vibrationer har därför blivit ett hinder för utvecklingen av lätta system. Målet med detta projekt är att utveckla ljud- och vibrationskriterier som stämmer väl överens med människors upplevelser i lätta byggnader. Projektet innehåller metodutveckling, insamling av data, analyser baserade på statistiska metoder samt utveckling av kriterier. Projektdeltagarna kommer att delta aktivt i internationell standardisering för snabb och effektiv implementering i byggindustrin. Detta kommer att stärka konkurrenskraften för lätta konstruktioner jämfört med tunga konstruktioner och minska hinder för internationell handel. Projektet bidrar också till långsiktig kompetensuppbyggnad hos deltagande forskningsinstitutioner och industriföretag.

Syfte och mål:

• att finna objektiva beskrivningar av ljudisolering, buller, vibrationer och spänst som ger en utvärdering av den akustiska kvaliteten som är oberoende av typen av konstruktion som används i byggnaden. Med nya mätmetoder för ljud, vibrationer och spänst, kommer olika konstruktioner med samma akustiska klass (A, B eller C) uppvisar någorlunda lika värden när det gäller subjektiva svar från boende.
• att upprätthålla och vidareutveckla kompetensen inom byggakustik (särskilt när det gäller lätta konstruktioner) inom de deltagande forskningsorganisationer på lång sikt
• att öka samarbetet mellan aktörer i innovationssystemet; universitet, institut, konsulter och industri
• öka kunskapsbasen i branschen och bland konsulter för framtida utveckling och ökad konkurrenskraft för lätta konstruktioner
 

Läs mer om projektet

Slutrapport