Hoppa till innehållet

Hur påverkar digitaliseringen handelns arbetsplatser?

Publicerad: 16 oktober 2017

Försäljning på internet ökar i Sverige, men trots det har den fysiska butiken inte spelat ut sin roll. I ett nytt projekt ska Kristina Johansson, forskare vid Luleå tekniska universitet, undersöka hur handel i olika kanaler påverkar detaljhandelns arbetsplatser.

– Det finns för lite forskning om hur multikanalhandeln påverkar arbetet i detaljhandeln vilket gör att förenklade antaganden lätt får fäste. Ett sådant antagande är att e-handeln är i färd med att slå ut de fysiska butikerna och med dem också arbetstillfällena, säger Kristina Johansson, som nyligen fått ett postdokstipendium från Handelsrådet.

Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade 2015 med 19 procent, visar siffor från e-barometern. Men trots det utgör den renodlade e-handeln knappt sju procent av den totala handeln. Den fysiska butiken har alltså inte spelat ut sin roll men de olika kanalerna har blivit alltmer samspelta, säger hon.  

– Köptillfället är sällan en isolerad transaktion som sker antingen online eller i en butik. Snarare är det en process av både förberedelser och efterarbete där kunden rör sig mellan de olika kanalerna.

Säkra kompetens, hållbarhet och lönsamhet

Utvecklingen går väldigt snabbt med hjälp av ny teknik, och här ligger forskningen efter. Den har hittills framförallt varit fokuserad på kundernas konsumtionsmönster och hur detaljhandeln ska möta deras behov. Interaktionen mellan kund och anställd är en del, men för att nyansera bilden behövs det enligt Kristina Johansson mer kunskap. Hon ska därför undersöka hur multikanalhandelns framväxt påverkar arbetets utformning och de anställdas roll, samt hur fack- och arbetsgivare förhåller sig till förändringen.

– Generellt är forskning om detaljhandelns arbetsplatser eftersatt vilket har gjort att kunskapen om arbetets utformning och organisation inte hängt med i branschens höga förändringstakt. Mer kunskap är viktig inte bara för att öka detaljhandelns omställningsförmåga, utan även för att förstå och utveckla arbetsplatserna i en mer hållbar riktning, samt för att säkra kompetenstillförseln och lånsiktig lönsamhet, säger hon. 

Just nu pågår urvalet för att hitta de företag som ska delta i studien.

– Förhoppningen är att bidra till en fördjupad förståelse om hur arbetet omformas snarare än avvecklas, att vissa uppgifter försvinner men att nya kommer till. 

Taggar