H2020 logo

CDT partner i fem Horisont 2020 ansökningar

Publicerad: 23 april 2014

Idag stänger den första större Horisont 2020 utlysningen: H2020-ICT-2014-1 "ICT 2014 - Information and communication technologies: Industrial leadership".

CDT är partner i fem olika ansökningar som idag skickades in till Horizon 2020.  Områden som adresseras till olika sk objectives är bl a smarta städer, tjänste-innovation, etik, intelligenta transportsystem och Big Data. Vi förväntar oss att få feedback från utvärderingsprocessen under sommaren.

Om Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på runt 80 miljarder euro.

Horisont 2020 (Horizon 2020), är ett specifikt program med tre prioriteringar:
1. Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.
2. Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning.
3.Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. 

Läs mer om H2020>

Här hittar du mera info om kommande utlysningar>

.