CMIS

Publicerad: 2 maj 2014

Inom svenskt näringsliv har många företag börjat betrakta underhåll som en värdeskapande process. Underhållsverksamheten har lyfts till ledningsnivå så att företagens långsiktiga konkurrenskraft säkras och därmed ses underhåll inte längre som något nödvändigt ont.

CMIS_logotype-LTUaaa.jpg

Bra strategier för underhåll är en möjlighet att förlänga värdet på redan gjorda investeringar. Detta kommer i förlängningen att ha en positiv påverkan på energianvändning, långsiktig miljöhushållning, säkerhet och resursförbrukning.

Företrädare för industriföretag, offentlig förvaltning och branschorganisationer ser behov av en neutral plattform för FoI-samverkan inom drift- och underhållsområdet. Det finns även ett stort behov av att fortsätta att utveckla underhåll som akademiskt verksamhetsområde för att hitta effektiva metoder och strategier.

Center for Maintenance and Industrial Services (CMIS) bedriver inom underhållsområdet samordnad kompetensuppbyggnad, tillämpad forskning och utvecklingsarbete på erkänd internationell nivå med fokus på ekonomi, organisation och ny teknik för effektivisering och utveckling av anläggningar, industriella system och produkter. Detta sker genom aktiv samverkan mellan deltagande universitet/högskolor, industri och organisationer. De projekt och aktiviteter som bedrivs inom CMIS skall vara väl förankrade hos intressenterna och ha målsättningen att lösa konkreta problem och främja långsiktig kompetensuppbyggnad.

Syftet med CMIS är att: 

  • Identifiera, formulera och angripa dagens och framtida utmaningar inom underhåll
  • Underlätta samarbete och utbyte av erfarenhet samt att skapa affärsmöjligheter mellan intressenterna
  • Påvisa att underhåll skapar värde i verksamheten
  • Höja kompetensnivån hos CMIS intressenter och därmed kunna stärka långsiktigt kunskapsuppbyggande inom underhåll.