CRR - Centrum för Riskanalys och Riskhantering

Publicerad: 7 oktober 2008

CRR är en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet och hör organisatoriskt till institutionen för samhällsbyggnad. Avtalsparterna i CRR är medlemmarna i styrgruppen: Lennart Elfgren, Luleå tekniska universitet Ove Bucht, Banverket Per-Ulf Sandström, Bodens kommun Magnus Forsberg, LKAB Staffan Åsén, Länsstyrelsen Norrbotten Gun Berglund, SSAB Urban Norstedt, Vattenfall Vattenkraft Tomas Ölvebring, Vägverket Region Norr Håkan Alm, Luleå tekniska universitet Milan Veljkovic, Luleå tekniska universitet Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten Johan Sjökvist, Norrbottens läns landsting.

CRR arbetar med utbildning samt forsknings- och utvecklingsprojekt inom risk- och krishanteringsområdet. Vi arbetar bland annat med att:

  • Identifiera och analysera risker i tekniska/beteendevetenskapliga/sociala system
  • Hantera och arbeta förebyggande med identifierade risker
  • Lära av erfarenheter från incidenter/olyckor

CRR drivs i samverkan med kommunala och statliga myndigheter i länet och företrädare för basindustrin. Centrat ska vara ett kompetenscentrum och en tankesmedja där akademi, samhälle och näringsliv möts.