Hoppa till innehållet

Barnpsykiatrin utvecklas med distansteknik

Publicerad: 12 november 2015

eCAP, e-hälsotjänster för barn- och ungdomspsykiatri, är ett nystartat EU-projekt för att bidra till en mer likvärdig vård och närhet till specialister för barn och unga som lever i glesbygd. Målet är att skapa en verksamhetsmodell som kan spridas till andra regioner. Forskare vid Institutionen för hälsovetenskap är med och utvärderar modellen.

– Det här är ett intressant projekt där vi ska sätta ihop befintliga tekniska lösningar och kliniska skattningsinstrument, vidareutveckla arbetssätten och skapa effektiva verksamheter, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och Ehälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet.

Modern teknik bygger broar

I dagsläget  finns det inte tillräckligt med psykiatriker och specialister för att täcka behovet. Kapaciteten i närsjukvården är begränsad och  väntetider är långa, liksom resorna för barnen och deras familjer för att träffa specialister i öppenvård.

Syftet med det treåriga projektet är att utveckla diagnostik, konsultation, handledning och behandling, men även att skapa ett samarbete mellan yrkesverksamma. Det görs genom att använda modern teknik som internetbaserade skattningsinstrument för att samla information från barnen, deras familjer och lärare. Videokonsultation ska användas för att överbrygga avståndet mellan barnen och deras familjer samt specialister inom psykiatrin, primärvårdpersonal och skolpersonal.

Deltagarna utvecklar modell

Projektet genomsyras av ett tydligt deltagarperspektiv.  Alla aktörer, det vill säga barnen själva, deras familjer och de professionella de möter i psykiatrin och primärvården, är med och utvecklar modellen.

– Barn och unga som idag växer upp med  datorer, pekplattor och mobiler har värdefulla erfarenheter av distansteknik som vi ska ta tillvara, säger Catrine Kostenius, forskare inom hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

En användarvänlig modell

Tanken är att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar bland professionella på lokal nivå, särskilt i glesbyggden.
– Arbetssättet och metoderna som modellen består av ska stödja förebyggande arbete, konsultation och behandling barnets i närmiljö, säger Eva Lindgren, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Resultatet förväntas ge en bättre och mer jämlik tillgång till specialistvård, öppenvård och mer rationell användning av specialisttjänster. Ett annat resultat förväntas vara en både effektiv och användarvänlig verksamhetsmodell.

– Vi vill tillsammans utveckla en modell som kan spridas till andra regioner, säger Gunvor Gard, forskare inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Erfaren projektgrupp

Den internationella projektgruppen består av deltagare från Finland, Norge, Skottland och Sverige med stor erfarenhet på detta tvärvetenskapliga område. Uppdraget för forskargruppen från Luleå tekniska universitet är att utvärdera modellen som testas i Norge, Finland och Skottland och nu jobbar de intensivt med att ta fram sätt att utvärdera. Norrbottens läns landsting deltar som observatör eftersom projektets resultat kan komma landstinget till godo.

Från Luleå tekniska universiet deltar:

– Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och eHälsa, EIC.

– Catrine Kostenius, biträdande professor i hälsovetenskap, har erfarenhet av forskning inom hälsofrämjande arbete med distansteknik där barn och unga varit delaktiga.

– Eva Lindgren, lektor i omvårdnad, har forskat om överflyttningen från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin.

– Gunvor Gard, professor inom fysioterapi, har erfarenhet av att utvärdera stora EU-projekt.