Hoppa till innehållet

Belönas med stipendium för sin forskning

Publicerad: 16 november 2015

Under Akademiska högtiden i lördags mottog doktorand Sofi Nordmark ett stipendium till minne av Elisabet Holmgren. Stipendiet får hon för sin forskning om kommunikation och samverkan mellan olika vårdgivare vid utskrivningsprocessen, med fokus på säkert informationsutbyte.

– Det värmer extra gott i hjärtat att jag fått denna uppskattning från min arbetsgivare, som uppmärksammat det arbete jag gjort och de vinster arbetet kan medföra för patientvården, säger Sofi Nordmark, doktorand inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Processen behöver normaliseras

Sofi Nordmark började som forskare 2009 vid Luleå tekniska universitet, men har ett förflutet som sjuksköterska och innehar en tjänst som verksamhetsutvecklare på Norrbottens läns landstings IT-avdelning. Hon har sedan dess deltagit i projekt som Framtidens Innovativa Arbetssätt, FIA, som i samverkan med vård-och omsorgspersonal, patienter och leverantörer utvecklade nya arbetsformer och produkter för bättre vård och omsorg i hemmet. Där var hon knuten till den del i projektet som arbetade med samordnad vårdplanering och utveckling. Då kartlades problemområden, tekniska lösningar utvecklades och testades under en 1,5 års period. Videokonferens som alternativ mötesform vid samordnade vårdkonferenser var en del som testades.

Sofi Normarks forskning visar att sjuksköterskorna, distriktssköterskorna och biståndshandläggarna har en samsyn i hur den samordnade vårdplaneringsprocessen ser ut och dess värden och mål, men saknar samsyn i hur den ska genomföras och vem som gör vad.

– Processen är fortfarande efter tjugo år inte normaliserad i det dagliga arbetet. Vi kan underlätta samarbetet mellan vårdgivare med hjälp av IKT, men det finns hinder och möjlighet på individ-, grupp- och ledningsnivå som man behöver arbeta vidare med för att patientens vård vid förflyttning mellan vårdgivare ska fungera säkert, inge trygghet och vara av hög kvalité.

Lokal och nationell påverkan

Forskningen har gjort avtryck både nationellt och lokalt. I Norrbotten har hennes forskning bland annat lett till att videokonferens i viss grad har börjat användas som ett alternativ till face-to-face möten.
Nationellt har hennes forskning legat till grund för ett kommande lagförslag som planeras träda i kraft 1 juli nästa år. Socialdepartementet har sett över gällande lagstiftning vad gäller samordning och lagstiftning.  De båda arbetsgrupperna, sammanhållen journalföring och kommunernas betalningsansvar vid viss hälso-och sjukvård, har tagit del av hennes forskning för utformning av lagförslaget.

Kombination i tiden

Den 18 mars disputerar Sofi Nordmark med sin avhandling Informationsutbyte och samverkan vid samordnad vårdplanering – sjuksköterskors, distriktssjuksköterskors och biståndshandläggares erfarenheter före och efter utveckling och implementering av IKT.

– Det har varit en guppig, men rolig resa. Jag brinner för utvecklingsarbete och förhoppningsvis finns det möjlighet för fortsatt forskning i någon form. Kombinationen av sjuksköterskebakgrund och IT-kompetens är väldigt inspirerande och rätt i tiden.

Årligt stipendium

Landstinget i Norrbottenhar instiftat ett årligt stipendium till minne av Elisabeth Holmgren. Som landstingsdirektör arbetade hon för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Syftet med detta stipendium är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Motivering:

Kommunikation och säker informationsöverföring är grundläggande förutsättningar för en god och säker vård. Sofi har i sin forskning haft fokus på samverkan mellan vårdgivare och optimerade vårdplaneringsprocesser. Hon har visat  hur distansteknik kan bidra till säker informationsöverföring och dialog mellan vårdgivare, såväl internt  som externt. Rätt utformad och använd teknik kan bidra till trygga och säkra informationsprocesser, där patientens behov är i centrum.  Sofi har också identifierat hinder i vårdplaneringsprocessen och visat på betydelsen av förändrade arbetssätt inom området. Forskningen har fått nationell uppmärksamhet då området är aktuellt för samtliga kommuner och landsting. Sofis forskning har både klinisk och teoretisk relevans. Den visar på betydelsen av nya lösningar och e-hälsa inriktning -i samverkan mellan klinik och akademi, vilket är helt i linje med stipendiets syfte och mål.

I media: