Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Ingela Jobe, Luleå tekniska universitet, Sofi Nordmark, Norrbottens läns landsting, och Per-Olof Egnell, Centrum för Innovation och eHälsa, Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

23 miljoner för att stärka patientens roll i vården

Publicerad: 21 december 2016

För att öka patienters delaktighet vid planering och uppföljning av den egna vården och omsorgen satsas nu totalt 23 miljoner med EU:s strukturfonder som medfinansiär. Det är det största projektet som genomförts som rör både patienter och anställda inom vården i Norrbotten.

– Idag har vi två olika lagstiftningar som styr två olika processer vid samordnad vård- och omsorgsplanering. Från och med 1 januari 2018 ser det ut att bli en enda plan som följer den enskilde oavsett om patienten befinner sig i sin hemmiljö eller ska planeras hem från en sjukhusvistelse. Lagändringen berör alla patienter och enbart här i Norrbotten berörs cirka 10 000 anställda inom vård-, stöd- och omsorgsverksamheterna, säger Sofi Nordmark, projektledare vid Norrbottens läns landsting och som även har disputerat inom området vid Luleå tekniska universitet.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Norrbottens Läns landsting, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Tieto och samtliga av länets 14 kommuner med Haparanda kommun och Luleå kommun som pilotkommuner.

Tillgänglig på 1177

Projektet Min Plan har som mål att inom 40 månader efter projektstart ta fram bättre och flexiblare arbetssätt och implementera produkter och tjänster för att upprätta samordnade individuella planer vid utskrivning från sjukhus och i öppenvården. Planeringen görs vid landstinget och alla kommuner i Norrbotten som stödjer en säker informationsöverföring med fokus på den enskildes behov. För att stärka patientsäkerheten och den enskildes roll ska vård- och omsorgsplanen tillgängliggöras för den enskilde via 1177 Vårdguiden.

– Ambitionen är att alla i hela Sverige ska kunna gå in och ta del av sin plan likväl som de idag kan läsa sin journal via 1177.se. Planen är väldigt viktigt för de som är kroniskt sjuka eller har ett väldigt stort vårdbehov, men det är mycket kring patientsäkerhet som måste följas upp. För att säkerställa en god vård och omsorg är det viktigt att patienterna vet att de kan efterfråga en samordnad individuell plan, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet.

Helhetsgrepp på processerna

Norrbotten är föregångare när det gäller implementering av e-hälsa och välfärdsteknologi, både nationellt och delvis internationellt. Sofi Nordmark har tidigare forskat på utskrivningsprocessen och tar med sig erfarenheter och resultat in i det nya projektet.

– I hela västvärlden har vi samma problematik med att vi inte får den normaliserad i verksamheten. Nu tar vi ett helhetsgrepp på båda processerna från start, alla delprocesserna till sluthändelserna och med uppföljning och planering i hemmet, säger Sofi Nordmark.

Stora utmaningar

De stora utmaningarna är att två vård-och omsorgsplaner ska bli en. Det innebär att vårdplanering ska kunna ske under veckans alla sju dagar och inte enbart vid de fem arbetsdagarna som tidigare. Det påverkar personalbemanningen och då krävs en mängd förhandlingar.

En annan utmaning med förslaget är att den samordnade planen vid utskrivning idag görs från sjukhusen som har ett samordningsansvar.
– Det ska förflyttas till hälsocentralerna som inte har resurser eller roller för detta. De kommer att måsta ta en större roll och ansvar som medaktörer i den samverkan som sker vid utskrivningen, säger Per-Olof Egnell.  

Tiden blir också kortare för kommun och hälsocentralerna som ska ta emot den enskilde efter utskrivning från sjukhusen. Idag infaller kommunens betalningsansvar efter fem och 30 dagar inom psykiatrin efter det att läkaren bedömt patienten som utskrivningsklar. I lagförslaget ändras det till tre dagar. Det ökar kraven på en väl fungerande samverkan.

Bygger på forskning

I projektet ligger forskning som gjorts vid Luleå tekniska universitet som grund. Sofi Nordmark har tidigare forskat om Framtida innovativa arbetssätt inom vård och omsorg, där hon kartlade processen för utskrivningsplaneringen från sjukhuset och den vårdplanering och uppföljning som görs i hemmet.

– Egentligen blir det här en förlängning på det arbetet. Här går vi in med både kartläggning av nuvarande processer och utvecklar integrationer, säger Sofi Nordmark.

Ingela Jobe vid Luleå tekniska universitet forskar under projektets gång på hur individerna som bor hemma, i så kallat ordinärt boende, upplever att vara del i den här processen med fokus på delaktighet, stöd och behov.

– Jag kommer att intervjua patienter och deras närstående för att få deras sida av processen och även i samband med planeringsmötet. I forskningen följer jag livets väg och tittar på både barn, unga, vuxna och äldre oavsett diagnos.

Forskningen ska användas för att få bättre kunskap om vårdplaneringsprocessen och den enskildes delaktighet och hur den kan stärkas, men också hur det kan skilja sig under livets gång och hur information bör anpassas till individen.

I media:

Taggar