Hoppa till innehållet

Debatt: Därför behövs mer samverkan i Norrbotten

Publicerad: 19 januari 2021

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för att möta de utmaningar som vård och omsorg i Norrbotten står inför. Det är viktigt att flera aktörer aktivt arbetar tillsammans med den kompetens och den utveckling som utmaningarna kräver. Målet för projektet SAMUEL, vid Luleå tekniska universitet, är att fler aktörer ska samverka för en effektivare och mer innovativ utveckling. Detta är nyckeln till framgång, skriver Per-Olof Egnell, verksamhetsledare.

I projektet SAMUEL samverkar verksamheter, forskare, företag och patienter med närstående tillsammans. Syftet är att stödja utvecklingen av vård och omsorg med hemmet som bas. I takt med att allt bättre och utvecklingsbara digitala tjänster finns tillgängliga på marknaden skapas nya möjligheter. Samtidigt larmar vården och omsorgen om tuffa ekonomiska utsikter Förväntningarna och kraven på välfärdssektorn spås öka ytterligare de närmaste åren. Att rekrytera utbildad personal inom vård och omsorg i Norrbotten framöver är ytterligare en utmaning som kräver förändring och nytänkande.

Tekniken finns till stor del, men den måste anpassas och sättas samman utifrån individers behov. Olika professioner behöver involveras och samverka kring hur tekniken kan användas för att skapa ett större värde för individen, utveckla nya arbetssätt och förbättra arbetsmiljö.

Nödvändigt med samverkan

Vi vill nu stärka samverkan mellan personer med behov av stöd, närstående, företag, vård- och omsorgsgivare samt forskare. Utifrån de samhällsutmaningar och förutsättningar som råder krävs samverkan kring utvecklingsfrågorna för att lyckas. Det är i samverkan mellan olika organisationer och kompetenser som vi hittar de största vinsterna. Om vi utvecklar tillsammans kan vi göra förbättringar och innovationer för vård- och omsorgstagarna samtidigt som lösningarna kan underlätta för personalen.

Hemmet kommer alltmer att vara utgångspunkt för vård och omsorg vilket ställer krav på nya digitala lösningar samt koordinering över huvudmannagränserna. Rehabilitering i hemmet är exempel på ett område där digitaliseringen kan skapa möjligheter för ökad delaktighet och tillgänglighet till insatser. Genom nya arbetssätt kan personer få rehabilitering hemma istället för att behöva resa till sjukhus eller hälsocentral. Både kvalitet och kvantitet kan öka där även hemtjänstpersonal kan engageras i den vardagliga rehabiliteringen. Att samverka kring digitala lösningar är också en ekonomisk fråga. Det är billigare att ta fram gemensamma lösningar än att olika aktörer köper var sin lösning.

Vi vill att Norrbotten blir ett testområde för att implementera nya arbetssätt, genomgå ett lärande och dra större nytta av digitaliseringen. Om samverkan förbättras mellan alla intressenter så kan vi utveckla och testa lösningarna tillsammans. Kunskapsöverföringen mellan forskare, verksamhet och företag kan ge stor vinning då parterna förstår hur lösningarna kan utvecklas och nyttjas optimalt.

Gemensam angelägenhet

Projektet SAMUEL har som exempel arbetat med behovsanalyser och lösningar för att tillgodose ett ökat behov av rehabilitering samt test av monitorering i hemmet. Det pågår arbete med att skapa en gemensam digital plattform för Socialförvaltningarna i Norrbottens 14 kommuners. Arbetet är fristående från SAMUEL men visar på kraften i att samverka. Vi har stora möjligheter att påverka framtiden här i Norrbotten, men det är upp till oss själva att börja arbeta tillsammans, först då kan vi lyckas.

Per-Olof Egnell, verksamhetsledare, SAMUEL, Luleå tekniska universitet
Anneli Nyman, biträdande professor i arbetsterapi, Luleå tekniska universitet
Anna-Lena Andersson, Socialchef, Kalix kommun, part i projekt SAMUEL
Håkan Olsson, Business consulting manager, Evado, part i projekt SAMUEL
Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communications, part i projektet SAMUEL

Taggar