Hoppa till innehållet

Stort intresse för konferens med fokus på framtidens vård och omsorg

Publicerad: 19 januari 2018

Det internationella treåriga projektet RemoAge avslutades med en konferens i Luleå där projektpartnerna presenterade erfarenheterna från nya arbetsmetoder som stöds av digital teknik. Konferensen lockade intressenter från olika länder, med 150 deltagare på plats och 50 som följde konferensen på länk.

Viktigt med gemensamma rutiner

På konferensen fanns vård- och omsorgspersonal från norra Norges, Skottlands och Norrbottens glesbygdsområden på plats för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar om hur vård och omsorg kan bli bättre och mer tillgänglig. Under tre år har cirka 13 nya arbetssätt som stöds av digitala lösningar utarbetats och testats, bland annat digital läkarrond, natt tillsyn, GPS alarm och Samverkad individuell plan, SIP.
– De framgångsfaktorer som vi har sett i projektet är att ha ett nära samarbeta mellan de som ska arbeta tillsammans, men även att ta gemensamma beslut och arbeta efter gemensamma rutiner, säger Ingela Johansson, projektledare, Region Norrbotten.

Stöd på hög nivå

Huvudtalare var Donna Henderson, chef för internationell samverkan vid Scottish Centre for Telehealth and Telecare - NHS 24, Skottlands nationella e-hälso organisation, delade med sig av sina insikter om hur digitaliseringen och ökad samverkan kan bidra till att skapa en personcentrerad, koordinerad och sammanhållen vård och omsorg anpassad för framtida behov.

– Vi arbetar med samma problem och utmaningar när det gäller att implementera arbetssätten. Det behövs ett stöd på hög nivå så att vi kan fortsätta arbeta med dessa utmaningar. Konferenser som den här är otroligt viktiga för att dela våra kunskaper och erfarenheter, men även se till att folk inser värdet av digital teknik i vård och omsorg, säger Donna Henderson.

Bättre infrastruktur och bredband

Konferensens andra huvudtalare Une Tangen, senior rådgivare, avdelningen för forskning, innovation och digitalisering, Kommunesektorens organisasjon, Norge, gav exempel på från norska kommuner som visar att det är möjligt att lösa ett antal uppgifter på nya sätt, exempelvis hur man kan åstadkomma en gradvis förändring där mottagarens behov sätts i centrum, stöd till självhjälp och hur digitalisering och användning av välfärdsteknik bidrar till en ökad trygghet, säkerhet och kontroll över sin hälsa.

– Man måste ta sig tid att utbilda personalen och mobilisera organisationen. Det är svårt att implementera teknik, både i den offentliga och privata sektorn, men har man gjort ett bra grundarbete med behovsanalys och vad man vill uppnå, så kommer man att lyckas. De nationella staterna måste bli bättre på att tillhandahålla infrastruktur och bredband så att plattformen finns där, men också på att vägleda och ge råd till kommunerna, säger Une Tangen.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion där frågeställningar som hur den framtida vård och omsorgen i glesbygden ser ut och hur vi når dit.

Kommentarer från åhörare:

Christer Bergh, Tieto, Luleå.

– Jag är intresserad av att se hur långt man kommit på implementeringssidan och effekterna man får ut av det. Vi vet att mycket av tekniken används idag på flera håll i olika syften, men hur lyckats vi implementera den och när kan vi använda den i större skala. Då kan vi lösa problemet vi står inför med en stor andel äldre som vi måste klara av att hantera på ett annat sätt, både ekonomiskt och personellt. Det är intressant ut företagens perspektiv men också för oss som privata medborgare.

Anna Alm Andersson, närsjukvårdschef för Kalix närsjukvårdsområde.

– Jag kom hit för att vi är delaktiga på flera olika områden och för att det här är framtiden. Vi måste hitta nya lösningar för att klara framtidens behov. Jag tar med mig vissa specifika delar av vad jag hört idag för att utveckla vårt eget område, men också styrkan av att vi gör det här tillsammans med flera aktörer. Det är då vi når framgång.  Nästa steg är att jobba för att få det här vi påbörjat att leva vidare och tänka ytterligare på vad vi kan göra för att tillgodose de behov som redan finns idag och de behov som kommer att finnas i framtiden.