EIC:s vision

Publicerad: 25 april 2012

Centrumbildningen lägger grunden till ett konkurrenskraftigt och internationellt ledande innovationssystem inom regionen där vårdgivarna ges goda förutsättningar att leverera en god vård och omsorg, samtidigt som det stärker universitetets konkurrenskraft och profilering. Här finns goda förutsättningar för specialisering och förnyelse av länets näringsliv.

EIC genomför behovsdrivna forsknings- och utvecklingsprojekt som utnyttjar e-hälsolösningars potential för att överbrygga välfärdens utmaningar med den demografiska utvecklingen och konkurrensen om arbetskraft.

Genom en nära samverkan med forskare, vård- och omsorgsgivare, patienter/brukare och medborgare samt regionens näringsliv bidrar EIC till att regionen utvecklar och implementerar värdeskapande e-hälsolösningar.

Genom systematiska behovsanalyser och samverkan med nationellt och internationellt nätverksbyggande understödjer EIC en god kompetensuppbyggnad, finansiering och träffsäkerhet i genomföranade av projekt.

EIC är verksam inom e-hälsa och utgör en grund för utvecklingen av ett dynamiskt innovationssystem för e-hälsa. Samarbetet byggs på en hälsoförebyggande och patientnära tillämpad forskning vid avtalsparterna inom e-hälsa området. Detta sker genom en integrerad forsknings- och kunskapsspridning inom länet som utgår från forsknings- och verksamhetsutvecklingsprojekt.

Vision

EIC är norra Europas mest framgångsrika kompetenscentrum för utveckling av innovativa e-hälsolösningar som svarar på faktiska behov på individ-, grupp- och samhällsnivå.