Hoppa till innehållet
EIC

Vårt erbjudande och uppdrag

EIC är en samverkansnod mellan akademi, landsting, kommuner och näringsliv som genom gemensamma ansökningar om forsknings- och utvecklingsmedel utvecklar digitala lösningar till stöd för individens framtida behov av användarvänliga digitala lösningar.

EIC erbjuder parterna en:

 • Nätverksmotor som samordnar gemensamma satsningar inom e-hälsa/välfärdsteknik bland relevanta regionala aktörer
 • Plattform för att i samverkan driva och genomföra utvecklingsprocesser som genererar nya tjänster och produkter med syfte att bidra till bättre hälsa, vård och omsorg samt näringslivsutveckling och publicerbara forskningsresultat
 • Kvalificerad nationell och internationell omvärldsbevakning inom e-hälsa/välfärdsteknik
 • Kontaktnod för universitets forskningsresurser samt samverkan med näringsliv i syfte att utveckla välfärden, forskningen och näringslivet i regionen
 • Verksamhet som driver utvecklingsprocesser som syftar att etablera en infrastruktur för test av nya e-hälso-/välfärdsteknikslösningar
 • En samverkansplattform som ökar möjligheterna till regionala och nationella utvecklingsmedel
 • Verksamhet som bygger nätverk med nationella och internationella aktörer i syfte att öka omvärldskunskapen samt öka möjligheterna till externfinansiering av utvecklingsprojekt

Uppdrag

Verksamheten ska bedrivas i huvudsak genom olika typer av projekt som finansieras genom att centrumbildningens parter och andra projektparter som tillskjuter pengar, eget arbete eller andra värden, mot erhållande av förmåner såsom forskningsresultat, kompetensutveckling och tillgång till information i övrigt.

Norrbotten - en attraktiv miljö

EIC medför att Norrbottens hälso- och sjukvård etableras som en attraktiv miljö för såväl forskare som högkvalificerad specialistpersonal. Länet positioneras som ledande inom ett starkt växande politik- och tillväxtområde. EIC:s verksamhet leder till tillväxt såväl genom nya behovsdrivna tjänster och produkter som nya och växande företag, men även genom att stärka konkurrenskraft och bidra till en ökad kompetensförsörjning till etablerade satsningar inom regionens näringsliv.

EIC:s roll är att sammanföra parter i gemensamma satsningar där behov och nya lösningar identifieras och prioriteras. Samarbetet ska också kunna utökas med andra avtalsparter.

Prioriterade områden

Följande områden är prioriterade områden för projekt vid EIC:

 • Hälsofrämjande åtgärder
 • Personer med kronisk sjukdom
 • Äldre och personer med demens
 • Kompetensförsörjning hos vård- och omsorgsaktörerna
 • Glesbygdsvård

Inom de prioriterade områdena skall fokus ligga på:

Samverkan mellan vårdgivare, patient/brukare och närstående
Förbättrad informationsförsörjning mellan vårdsystemets olika delar i sufte att skapa bättre samverkan mellan aktörer som utför olika sorts insatser för patient/brukare

Vård på distans
Teknik och metodik som ökar möjligheterna för och tillgänglighet till vårdinsatser på distans för vårdgivare, vårdtagare och närstående. Möjliggöra förflyttning av olika sorts kunskap och kompetens till den plats där patienten/brukaren befinner sig. Det ger ökad möjlighet att ställa rätt diagnos och att sätta in rätt åtgärder på ett för patienten säkert sätt.

Tillgänglighet av vårdinformation för patient och medborgare
Ökad tillgänglighet till hälsobefrämjande vårdinformation for patienter och medborgare i syfte att patient och medborgare får kunskap om sin egen vårds och omsorgs innehåll. Det skapar delaktighet så att patienten själv kan utföra olika åtgärder (invånartjänster och egenvård).