Hoppa till innehållet
Gunvor Gard
Gunvor Gard

Gunvor Gard

Professor emerita
Luleå tekniska universitet
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Luleå

Som professor i fysioterapi vill jag lyfta fram betydelsen av ett helhetsperspektiv på hälsa och arbetsmiljö. I mitt arbete fokuserar jag på om och hur olika hälsofrämjande insatser kan påverka patienters och arbetstagares möjligheter att klara av arbetslivet och/eller en rehabilitering tillbaks till arbetslivet. Det kan vara insatser för att förbättra ergonomi, psykosocial arbetsmiljö eller arbetsorganisation. Det kan också vara insatser för att uppnå bättre fysisk kapacitet och balans t ex fysisk träning, ökad kroppsmedvetenhet, minskad stressnivå. Jag arbetar med olika typer av insatser för att främja hälsa och arbetsförmåga i olika miljöer och med att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar.

Både fysioterapeutiskt och psykologiskt relevanta faktorer är viktiga i min forskning. Det kan handla om att påverka fysisk aktivitetsnivå, att genomföra en beteendeförändring, att öka motivationen, tilliten till sin förmåga eller egenkontrollen dvs  faktorer som kan förebygga stressrelaterade sjukdomar och långvariga smärttillstånd. Många psykologiska faktorer bidrar starkt till vårt hälsotillstånd och kan på lämpligt sätt beaktas i fysioterapeutiska interventioner. Samarbete med personal inom primärvård, kommun och företag är viktigt. När det gäller personer med långvarig smärtproblematik samarbetar jag med primärvården i att lyfta fram och utvärdera relevanta interventioner för att minska smärta och öka funktions- och arbetsförmåga, exempelvis med hjälp av kognitivt beteendeterapeutiska principer och informations- och kommunikationsteknik.

I samarbete med andra forskare arbetar jag med olika typer av vetenskapliga studier inom områdena fysioterapi, hälsopsykologi, arbetsvetenskap och arbetslivsinriktad rehabilitering. Har i dagsläget cirka 180 internationella publikationer.